8 ส.ค.63 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธาน “โครงการปลูกไม้ยืนต้น เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พร้อมมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน(ส.ป.ก.4-01) แก่เกษตรกรจำนวน 30 ราย ณ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ขุดลอกสระวังยมสาธารณะประโยชน์บ้านหนองผือ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย ว่า

                                 "ธรรมนัส" เดินหน้ามอบหนังสือ ส.ป.ก.4-01 เกษตรกร หนองคาย

ปัจจุบันประเทศได้ประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนทั่วไป จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ทุกคนต้องคำนึงถึงบทบาท และความสำคัญในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ อีกทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังมีนโยบายในการดำเนินการจัดหาที่ดิน และจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกิน หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอต่อการครองชีพ และให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ปรับปรุงทรัพยากร และปัจจัยการผลิต ตลอดจนการผลิตและการจำหน่ายให้เกิดผลดียิ่งขึ้น

                                        "ธรรมนัส" เดินหน้ามอบหนังสือ ส.ป.ก.4-01 เกษตรกร หนองคาย

 

                                         "ธรรมนัส" เดินหน้ามอบหนังสือ ส.ป.ก.4-01 เกษตรกร หนองคาย

                                          "ธรรมนัส" เดินหน้ามอบหนังสือ ส.ป.ก.4-01 เกษตรกร หนองคาย