วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมช.กษ.) เป็นประธานในโครงการปลูกไม้ยืนต้น เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา "1,000,000 กล้า รักษ์แผ่นดิน" ณ แปลงเกษตรของ นายคมสัน โคตรสีทา หมอดินอาสา บ้านโนนสร้างคำ ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี พร้อมด้วย ดร.ธนสาร ธรรมสอน ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 
นายสุทธิชัย จรูญเนตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี และพันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โดยมีนายธวัชชัย  ศรีทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
กล่าวต้อนรับ และ นางสาวเบญจพร  ชาครานนท์ อธิบดีกรมที่ดินกล่าวรายงาน และเชิญประธานลั่นฆ้องเปิดงาน 

                    รมช.กษ. เปิดโครงการปลูกไม้ยืนต้น เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมมอบเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. 4-01 เกษตรกร จ.อุดรธานี

จากนั้น ร้อยเอก ธรรมนัส ได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ให้กับเกษตรกรใน อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี จำนวน 30 ราย และเยี่ยมชมแปลงเกษตรของ นายคมสัน ซึ่งเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการใช้ที่ดินของหมอดินอาสาของกรมพัฒนาที่ดิน รวมทั้งพบปะพูดคุยกับหมอดินอาสา และร่วมปลูกต้นไม้ ในโครงการปลูกต้นไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ กับรองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มาร่วมงาน ร้อยเอก ธรรมนัสเน้นย้ำว่าหนังสือ ส.ป.ก. 4-01 ไม่สามารถซื้อขายได้ ขอให้พี่น้องเกษตรกรที่ได้รับมอบไปดูแลรักษาพื้นที่ให้ดี หากมีปัญหาในการใช้พื้นที่ทำเกษตรกรรมสามารถปรึกษาและรับบริการจากทั้ง ส.ป.ก.จังหวัดและสถานีพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งตนกำกับดูแลอยู่

                รมช.กษ. เปิดโครงการปลูกไม้ยืนต้น เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมมอบเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. 4-01 เกษตรกร จ.อุดรธานี

 เวลาต่อมา ร้อยเอก ธรรมนัส เดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินการโครงการ "แปงนา ได้น้ำ ได้สวน บ่ อึดกิน" สู่ความ มั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน ณ แปลงนางนุชนารถ แก้วสว่าง บ้านโนนทอง ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี และได้พบปะหมอดินอาสารวมทั้งเกษตรกรเครือข่าย จากนั้นรับฟังรายงานผลการดำเนินงาน เดินเยี่ยมชมแปลงและร่วมปลูกต้นไม้ ในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ