วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมช.กษ.) ลงพื้นที่พบปะประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาเกี่ยวกับการประกาศเขตปฏิรูปที่ดินทั้งอำเภอ ในพื้นที่ อ.เมืองนครราชสีมา ณ วัดหนองไผ่ ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมี นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล และนายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาให้การต้อนรับ จากนั้น นายเกษม ศุภรานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รายงานถึงปัญหาในพื้นที่ พร้อมทั้งผู้แทนเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศดังกล่าว ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งปัจจุบันเป็นเขตเมืองและชุมชนไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์หรือทำประโยชน์อื่นใดได้

     รมช.กษ. รุดรับข้อร้องเรียนเกษตรกรประสบปัญหาจากการประกาศเขต ส.ป.ก. ทั้งอำเภอ อ.เมืองนครราชสีมา

ร้อยเอก ธรรมนัสฯได้มอบหมายให้พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับดูแลผิดชอบ ตอบชี้แจง ซึ่งพันจ่าเอก ประเสริฐ ระบุว่า ปัจจุบัน ส.ป.ก. ได้ยกร่างพระราชกฤษฎีกาแก้ไขพร้อมแผนที่แนบท้ายในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศเขตทั้งอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีทั้งหมด 16 อำเภอ ให้เหลือเพียงพื้นที่ดำเนินการ เพื่อลดผลกระทบและปัญหาที่เกิดขึ้น โดยอยู่ในขั้นตอนส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบรับรองแนวเขตและเร่งดำเนินการประกาศบังคับใช้ต่อไป ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายที่ รมช.กษ. ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ได้มอบหมายให้ ส.ป.ก. เร่งรัดดำเนินการ

                รมช.กษ. รุดรับข้อร้องเรียนเกษตรกรประสบปัญหาจากการประกาศเขต ส.ป.ก. ทั้งอำเภอ อ.เมืองนครราชสีมา

 จากนั้น ร้อยเอกธรรมนัส ได้พูดคุยและรับฟังปัญหาอื่น ๆ จากเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่และรับมอบหนังสือร้องเรียนเพื่อรับเรื่องไปดำเนินการในส่วนของปัญหาและข้อเรียกร้องอื่น ๆ นอกเหนือการชี้แจงจาก ส.ป.ก. อีกทั้งเยี่ยมชมตลาดหนองปรือ และพบปะให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่