ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมช.กษ.) เดินทางตรวจราชการจังหวัดนครราชสีมาเพื่อรับฟังและแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในเขตปฏิรูปที่ดิน และติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคใบด่างในพืชมันสัมปะหลังใน อ.เสิงสาง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และพันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รายงานถึงสภาพปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนของเขตปฏิรูปที่ดิน การแพร่ระบาดของโรคใบด่างในมันสัมปะหลัง และตัวแทนเกษตรกรที่ประสบปัญหาชี้แจงถึงสภาพปัญหาในพื้นที่

 

                 รมช.กษ. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาพื้นที่ ส.ป.ก ทับซ้อน อ.เสิงสาง และโรคใบด่างระบาด จ.นครราชสีมา

จากนั้น ร้อยเอก ธรรมนัส รมช.กษ. ได้พูดคุยพบปะกับเกษตรกรเพื่อรับฟังปัญหาข้อร้องเรียนต่าง ๆ รวมถึงรับฟังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพปัญหาในพื้นที่อื่น ๆ โดยได้รวบรวมปัญหาและข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่ได้รับกลับไปหารือและแก้ไขกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยเร่งด่วน ทั้งในเรื่องของพื้นที่ปฏิรูปที่ดินที่มีปัญหาการประกาศเขตทับซ้อน การแก้ไขโรคระบาดใบด่างในพืชมันสำปะหลังซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของพื้นที่ และข้อคิดเห็นอื่น ๆ จากเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับคำแนะนำมา

               รมช.กษ. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาพื้นที่ ส.ป.ก ทับซ้อน อ.เสิงสาง และโรคใบด่างระบาด จ.นครราชสีมา