27 ธันวาคม 2563 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธานเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ว่า สหกรณ์ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมตัวกันของประชาชนในระดับฐานรากเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก 

 

โดยวิธีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ ด้วยการมีส่วนร่วมของสมาชิก ความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ การเอื้ออาทรต่อชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมาก

 

ทั้งนี้สันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2563 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อถวายสักการะและรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” และเป็นการแสดงถึงพลังความสามัคคีของขบวนการสหกรณ์ ที่ได้ร่วมกันเผยแพร่อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้เป็นที่ยอมรับ ภาคส่วนราชการโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

สันนิบาตสหกรณ์ฯซึ่งถือเป็นหัวขบวนของสหกรณ์ไทย ควรร่วมมือกันส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้ เข้าใจวิธีการสหกรณ์ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง และร่วมกันพัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น เพื่อจะได้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งนำไปสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขต่อไป


นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) กล่าวว่า สันนิบาตสหกรณ์ฯได้จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติเป็นประจำทุกปี นอกจากจะมีการวางพุ่มสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย" แล้ว ยังเป็นการแสดงถึงความรู้รักสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของขบวนการสหกรณ์ไทย ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ระบบสหกรณ์ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น 

 

สำหรับการสหกรณ์ในประเทศไทยนั้นได้มีการพัฒนามาโดยตลอด ซึ่งการส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ในประเทศต้องให้ความสำคัญและคำนึงถึงประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับเป็นลำดับแรก สหกรณ์จำเป็นต้องนำระบบการบริหารจัดการในด้านต่างๆ มาปรับใช้ในสหกรณ์

 

ทั้งนี้การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์เป็นงานที่ต้องร่วมมือกันทั้งภาครัฐและขบวนการสหกรณ์ ซึ่งปัจจุบันสันนิบาตสหกรณ์ฯได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ถือเป็นนิมิตรหมายอันดีในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในประเทศ

 

นับเป็นโอกาสดีที่ขบวนการสหกรณ์จะได้มาพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำข้อมูลไปพัฒนาสหกรณ์ ซึ่งในอนาคตอันใกล้ขบวนการสหกรณ์จะต้องเรียนรู้การสหกรณ์ของประเทศต่างๆ ในอาเซียนด้วย เพื่อพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในมิติที่กว้างขวางขึ้น