26 กุมภาพันธ์ 2563 นายประเสริฐ กาญจนเกียรติคุณ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี ได้ส่งรายงานเป็นหนังสือถึงนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) 

โดยระบุตามที่ปรากฎว่านายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย เขต 4 จ.ลพบุรี และคู่สมรส น.ส.ทิพปภา แสงธาราทิพย์ ภรรยา  ถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ต.บ้านใหม่สามัคคี ต. หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี นั้น  

 

ส.ป.ก.ลพบุรี ดำเนินการตรวจสอบในเชิงลึกพบมีโฉนดที่ดินและภบท.จริง ตามที่เป็นข่าว และมีพื้นที่ถือครองมากกว่า 50 ไร่ จึงได้ประสานส.ส.ว่ามี 2 ทางเลือก ทางเลือกที่หนึ่งจะนำเสนอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด(คปจ.)สั่งให้สิ้นสิทธิ์ หรือทางเลือกที่สองให้ส.ส.เป็นผู้สละสิทธิ์ในที่ดินส.ป.ก. ซึ่งส.ส.ได้เสนอทางเลือกที่สอง และได้ดำเนินการสละสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็จะได้นำที่ดินไปบริหารจัดสรรสิทธิให้กับเกษตรกรไร้ที่ดินทำกินต่อไป