25 กุมภาพันธ์ 2563 นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า สั่งการให้สารวัตรปศุสัตว์ตามด่านกักกันสัตว์ทั่วประเทศป้องกันการลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์และซากสัตว์อย่างเข้มงวด ทุกช่องทางขนส่งทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศเพื่อป้องกันโรคระบาดสัตว์ที่อาจแพร่ระบาดเข้ามาในไทย  

 

 

โดยในระยะนี้ตรวจพบเนื้อสัตว์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มา สถานที่ผลิต ไม่มีเอกสารหลักฐานที่ผ่านการตรวจสอบจากพนักงานตรวจโรคสัตว์ และหนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์จากหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่บ่อยครั้ง เสี่ยงที่จะมีเชื้อโรคระบาดปะปนมาซึ่งไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมถึงทำให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในประเทศด้วย หากพบสารวัตรปศุสัตว์จะอายัดทั้งหมดเพื่อทำการตรวจสอบแหล่งที่มาให้แน่ชัด อีกทั้งเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการว่า มีเชื้อโรคปนเปื้อนหรือไม่
 
ทั้งนี้กรมปศุสัตว์กำหนดมาตรการนำเข้าสินค้าปศุสัตว์จากต่างประเทศที่จะมาจำหน่ายนั้น ต้องได้รับการตรวจรับรองเพื่อให้มั่นใจว่า สินค้าปศุสัตว์ (ซากสัตว์) ที่นำเข้าราชอาณาจักรมานั้น ไม่ได้มาจากต้นทางที่เป็นแหล่งของโรคระบาดสัตว์ และไม่มีการควบคุมการผลิต รวมถึงไม่ได้รับการตรวจรับรองใด ๆ

 

โดยที่ผ่านมากรมปศุสัตว์ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อขอความร่วมมือในการป้องกันการลักลอบนำเข้าซากสัตว์ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ซากสัตว์ที่นำเข้าอย่างถูกกฎหมายจะต้องมีเครื่องหมายประจำตัว และสามารถตรวจสอบย้อนกลับสินค้าดังกล่าวได้

 

 

ผวาโรคระบาดปศุสัตว์ออกมาตรการคุมเข้มนำเข้าเนื้อสัตว์

 

 

จึงทำให้แยกแยะกับซากสัตว์ที่ลักลอบนำเข้าได้ ง่ายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ชุดปฏิบัติงานสุนัขดมกลิ่นตรวจสอบการลักลอบนำเข้าซากสัตว์ในพื้นที่สนามบินทุกแห่ง เพื่อตรวจสอบผู้โดยสารที่นำซากสัตว์เข้าราชอาณาจักรอย่างผิดกฎหมายด้วยการซุกซ่อนในกระเป๋า (Hand Carry) 

 

 

โดยมีผลการปฏิบัติงานยึดและอายัดซากสัตว์อย่างต่อเนื่อง จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการพิเศษปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายในความรับผิดชอบของกรมปศุสัตว์ โดยหน่วยปฏิบัติการดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบและป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์จากต่างประเทศได้ทั่วราชอาณาจักร ล่าสุดจัดทำโครงการเข้าตรวจสอบสถานที่พักซากสัตว์ทั่วประเทศเพื่อดำเนินการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ลักลอบนำเข้าซากสัตว์จากต่างประเทศ และนำมาซุกซ่อนไว้ตามห้องเย็นต่างๆ 

 

“โรคระบาดสัตว์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ แต่ยังไม่มีการระบาดในไทยซึ่งกรมปศุสัตว์เฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรซึ่งระบาดในประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ส่วนในสัตว์ปีกคือ ไข้หวัดนกที่ไทยปลอดโรคมากว่า 10 ปี ตลอดจนต้องเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดทั้งจากสัตว์สู่คนและในปศุสัตว์” นายสัตวแพทย์สรวิศกล่าว