21 กุมภาพันธ์ 2563 นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 กล่าวว่า ได้ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำแม่น้ำชีร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 7 จากสถานการณ์น้ำปัจจุบันหลายพื้นที่มีความเสี่ยงที่น้ำจะไม่เพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภค 

 

โดยอ่างเก็บน้ำของเขื่อนในลำน้ำชีทั้ง 6 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนชนบท เขื่อนมหาสารคาม เขื่อนวังยาง เขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร และเขื่อนธาตุน้อยมีอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย โดยเฉพาะที่หน้าเขื่อนยโสธร จ. ยโสธรซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 7 ปัจจุบันระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ +122.30 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.รทก.) ปริมาตรน้ำ 4.51 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 23.88 ของความจุอ่างซึ่งเสี่ยงที่น้ำกินน้ำใช้จะไม่เพียงพอ

 

ดังนั้นสำนักงานชลประทานที่ 6 จึง​ช่วยเหลือด้วยการเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ดสนับสนุนการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขายโสธร จากเดิมระบายในอัตรา 25 ลูกบาศก์เมตร/วินาทีหรือวันละ 2.16 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มเป็น 35 ลูกบาศก์เมตร/วินาทีหรือวันละ 3.02 ล้าน ลบ.ม. ตั้งแต่วันนี้​ถึงวันที่ 25 ก.พ. รวมปริมาตรน้ำที่เขื่อนร้อยเอ็ดจะระบายไปเติมหน้าเขื่อนยโสธรประมาณ 5.2 ล้าน ลบ.ม. 

 

ทั้งนี้เพื่อเพิ่มระดับน้ำหน้าเขื่อนยโสธรและรักษาเก็บกักที่ +123.00 ม.รทก. จากปัจจุบันระดับน้ำอยู่ที่ +122.30 ม.รทก. เป็นการสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคให้แก่กปภ.ยโสธรและแม่น้ำชีตอนล่างในจ.ยโสธรและอุบลราชธานี จากการประเมินความต้องการใช้น้ำแล้วคาดว่า จะมีน้ำกินน้ำใช้ไปจนถึงสิ้นฤดูแล้งนี้อย่างแน่นอน

 

 

ลักลอบสูบน้ำทำนาปรัง ชลประทานลดการระบาย

 

 

สำหรับสำนักงานชลประทานที่ 8 ได้ผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำตะคองเพื่อไปสนับสนุนพื้นที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในเขตอำเภอโนนสูงซึ่งเป็นอยู่นอกเขตชลประทานมาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 แต่เนื่องจากระหว่างทางเกษตรกรทำนาปรังเป็นจำนวนมาก ทั้งที่ไม่มีแผนสนับสนุนส่งน้ำเพื่อทำนาปรัง เกิดการลักลอบสูบน้ำ ทำให้มีน้ำเข้าพื้นที่เป้าหมายไม่พียงพอ  

 

ขณะนี้ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในอำเภอต่างๆ ที่อยู่บริเวณทางน้ำไหลผ่านจัดชุดเฝ้าระวังและติดตามน้ำทำให้ปริมาณน้ำไหลไปถึงในเขตต.เมืองปราสาทและลำคอหงษ์มากขึ้น ส่วนต.ธารปราสาทและหลุมข้าวนั้นน้ำยังไปไม่ถึงเนื่องจากต้องลำเลียงน้ำไปอีกเส้นทางคือ เส้นทางลำเชียงไกร 

 

อีกทั้งจำเป็นต้องลดปริมาณส่งน้ำลงเพื่อควบคุมปริมาตรน้ำในเขื่อนตามเกณฑ์การจัดการน้ำ รวมทั้งเพื่อป้องกันไม่ให้มีการลักลอบนำน้ำไปใช้ทำนาปรังเพิ่มขึ้น จากผลการระบายน้ำตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ถึงปัจจุบันระบายน้ำไปแล้วทั้งสิ้นประมาณ 12 ล้านลบ.ม. โดยพื้นที่เป้าหมายรับน้ำไปแล้วประมาณ 2 ล้านลบ.ม. จากเป้าหมาย 3 ล้านลบ.ม. ซึ่งสามารถบรรเทาการขาดแคลนน้ำได้ระดับหนึ่ง  

 

 

ลักลอบสูบน้ำทำนาปรัง ชลประทานลดการระบาย

 

 

ทั้งนี้กรมชลประทานสั่งการให้โครงการชลประทานทุกพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พื้นที่ใดที่จัดรอบเวรส่งน้ำต้องควบคุมการสูบน้ำตามรอบเวรอย่างเคร่งครัด อีกทั้งขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำและใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคไปจนถึงต้นฤดูฝนนี้