21 พฤศจิกายน 2562 กรมการข้าวเร่งวิจัยพันธุ์ข้าวหอมที่มีศักยภาพการจำหน่ายในตลาดโลกให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นทั้งด้านความหอม รสชาติ ความเหนียวนุ่ม และรูปลักษณะ ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรถึงระบบการปลูก การเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษาเพื่อให้ข้าวหอมไทยยังครองใจของผู้บริโภคเป็นอันดับต้นของโลกต่อไป  

 

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าวกล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานในการพัฒนาข้าวหอมมะลิของไทยว่า ปัจจุบันข้าวหอมมะลิไทยส่งออกได้มากเป็นอันดับหนึ่งของโลก แต่กรมการข้าวยังคงส่งเสริมศักยภาพด้านการผลิตและการตลาดเพื่อให้ไทยยังคงเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิชั้นเลิศที่ดีที่สุด โดยจะเร่งรัดการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวเจ้านุ่ม ข้าวเจ้านุ่มหอม

 

รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว การอบลดความชื้น และการเก็บรักษาเพื่อยกระดับคุณภาพและความหอมตามเอกลักษณ์ข้าวหอมมะลิไทย ส่งเสริมให้เกษตรกรนาแปลงใหญ่ผลิตข้าวหอมมะลิชั้นดี รวมทั้งให้มีการผลิตตามมาตรฐาน GAP ส่งเสริมระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค

 

ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

สำหรับการเก็บรักษาข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้วจะสนับสนุนเครื่องอบลดความชื้น การสร้างยุ้งฉางให้แก่สถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรเพื่อรักษาคุณภาพ ความหอม และทยอยผลผลิตออกสู่ตลาดเพื่อไม่ให้ถูกกดราคา ในด้านการตลาดนั้นจะเร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุก  

 

โดยการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับคุณค่า คุณภาพ และเอกลักษณ์ของข้าวหอมมะลิไทยทั้งภายในและต่างประเทศให้แพร่หลายมากขึ้นเพื่อกระตุ้นการบริโภคและการส่งออกข้าวหอมมะลิของประเทศไทยให้มากขึ้น ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบนโยบายให้บูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการวิจัยและส่งเสริมการผลิตและขยายตลาดข้าวหอมมะลิไทยอย่างเต็มที่ 

 

ทั้งนี้กรมการข้าวมั่นใจว่า  การวิจัยและพัฒนาดังกล่าวจะทำให้ไทยมีโอกาสจะคืนตำแหน่งอันดับหนึ่งในการประกวด “ข้าวที่ดีที่สุดในโลก” (Best Rice in the World) ได้อีกแน่นอน ปัจจุบันในโลกมีข้าวมากกว่า 5,000 สายพันธุ์ ซึ่งได้มีจัดการประกวดข้าวโลกของงาน World Rice Conference ทุกปี

 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกย่องข้าวคุณภาพของแต่ละประเทศและกระตุ้นให้มีการพัฒนาสินค้าข้าวของผู้ส่งออกในแต่ละตราสินค้า จากการประกวด 11 ครั้งในงานนี้ข้าวหอมมะลิไทยชนะเลิศ 5 ครั้ง จากทั้งหมด 11 ครั้ง ขณะที่กัมพูชาชนะเลิศ 4 ครั้ง และเวียดนามชนะเลิศเป็นครั้งแรกในปีนี้  

 

นอกจากนี้มีเมียนมาที่ชนะเลิศ 1 ครั้ง สหรัฐอเมริกาชนะเลิศ 2 ครั้งโดยข้าวหอมมะลิไทยได้อันดับที่ 2  เกณฑ์การตัดสินพิจารณา 4 ด้านได้แก่ กลิ่น รสชาติ ความเหนียวนุ่ม และ รูปร่างลักษณะของเมล็ด ดังนั้นกรมการข้าวจะเร่งพัฒนาข้าวหอมมะลิของไทยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นตามเกณฑ์การตัดสินซึ่งจะทำให้ข้าวไทยเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในด้านคุณภาพมากขึ้นและส่งผลให้ตลาดส่งออกขยายตัวขึ้นด้วย