20 พฤศจิกายน 2562 กรมส่งเสริมการเกษตรจัดจัดโครงการเตรียมปัจจัยการผลิตการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้โดยเร็ว รวมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลพืชผลเพื่อลดการระบาดของโรคพืช

 

 

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า ได้แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติภาคการเกษตรขึ้น โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานสถานการณ์และผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในปี 2562 ที่สำคัญคือ ฝนทิ้งช่วง อุทกภัย และโรคระบาดพืช-สัตว์ จึงสั่งการให้ทุกกรมจัดทำโครงการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ เพื่อให้เป็นทางเลือกของเกษตรกรตามความเหมาะสมของพื้นที่และความสนใจของเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวโดยเร็ว

 

ส่วนการระบาดของโรคพืช-สัตว์ให้เร่งควบคุมไม่ให้แพร่กระจายในวงกว้างและแก้ไขเพื่อลดความเสียหายต่อผลผลิตให้น้อยที่สุด สำหรับการระบาดของโรคไหม้คอรวงข้าวนั้น ขณะนี้ไม่น่าเป็นห่วงเนื่องจากข้าวหอมมะลิ พันธุ์ กข15 ที่เกิดโรคได้เก็บเกี่ยวไปแล้วทั้งหมด

 

ส่วนข้าวหอมพันธุ์ดอกมะลิ 105 เริ่มเก็บเกี่ยวแล้ว แต่ได้กำชับให้กรมการข้าวให้คำแนะนำในการปลูกและดูแลแปลงในฤดูกาลเพาะปลูกใหม่เพื่อไม่ให้เกิดโรคซ้ำ แต่ที่ยังต้องเร่งควบคุมคือ โรคใบร่วงยางพารา โรคใบด่างมันสำปะหลัง หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ส่วนในสัตว์นั้นต้องเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริการในสุกร (ASF) อย่างเข้มงวดที่สุดเพื่อไม่ให้ลุกลามจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายังไทย 

 

 

เร่งช่วยเกษตรกรกระทบสารพัดภัยพิบัติ

 

 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่า ภาวะฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมเป็นต้นมา ทำให้มีพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายประมาณ 3.29 ล้านไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบจำนวน 529,443 ราย ใน 24 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ พิจิตร แพร่ เชียงใหม่ ลำพูน น่าน ลำปาง แม่ฮ่องสอน สุโขทัย นครพนม อำนาจเจริญ ยโสธร สกลนคร ร้อยเอ็ด มุกดาหาร หนองคาย อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ มหาสารคาม อุดรธานี ขอนแก่น และศรีสะเกษ  

 

ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการเตรียมปัจจัยการผลิตการเกษตรเพื่อเกษตรกรผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติเพื่อเตรียมพร้อมในกรณีที่ต้องให้การช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้หลังประสบภัยได้เร็วยิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยให้พืชผลทางการเกษตรฟื้นตัว เจริญเติบโต ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และลดการระบาดของโรคพืชที่อาจเกิดขึ้นได้

 

 

เร่งช่วยเกษตรกรกระทบสารพัดภัยพิบัติ

 

 

โดยเตรียมผลิตปัจจัยการผลิตการเกษตรได้แก่ พันธุ์พืชผัก  294,100  ต้น พันธุ์ไม้ผล 8,300 ต้น เชื้อราไตรโคเดอร์มา 10,000 กิโลกรัม ไว้ที่ศูนย์ปฏิบัติการของกรมส่งเสริมการเกษตร 25 ศูนย์ทั่วประเทศได้แก่ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช 10 ศูนย์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 10 ศูนย์ และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 5 ศูนย์ ขณะนี้ได้ดำเนินการส่งมอบปัจจัยการผลิตส่วนหนึ่งให้เกษตรกรผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดต่างๆ แล้ว รวมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิตสำหรับกิจกรรมต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์