9 พฤศจิกายน 2562 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

 

 

 

เดินหน้าโรงเรียนสหกรณ์ต้นแบบนำร่อง กทม. ปริมณฑล

 

 

โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงบประมาณ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้แทนเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนจากชุมนุมสหกรณ์ต่างๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม 

 

 

เดินหน้าโรงเรียนสหกรณ์ต้นแบบนำร่อง กทม. ปริมณฑล

 


การประชุมครั้งนี้ ได้มีการแสดงความคิดเห็นต่อร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ…. และร่างประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่องการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ…. และมีการนำเสนอความคืบหน้าการจัดทำโครงการโรงเรียนสหกรณ์ต้นแบบ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการสหกรณ์แบบ Actives Learning โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล  

 

เดินหน้าโรงเรียนสหกรณ์ต้นแบบนำร่อง กทม. ปริมณฑล

 

พร้อมทั้งได้กำหนดการส่งเสริมการทดลองจัดตั้งสหกรณ์ 2 ประเภท ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์การเกษตร โดยมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนกับครูหรือโรงเรียนเพื่อนำฝากไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในจังหวัดที่มีครูในโรงเรียนเป็นสมาชิก ส่งเสริมให้นักเรียนรวมทุน เพื่อเป็นทุนของสหกรณ์ทดลอง และส่งเสริมการวางแผนการเพาะปลูกทางการเกษตร โดยครูหรือโรงเรียนนำผลผลิตออกจำหน่าย ซึ่งสันนิบาตสหกรณ์ฯ จะดำเนินการประสานสหกรณ์ออมทรัพย์ในพื้นที่เสนอรายชื่อโรงเรียนให้สันนิบาตสหกรณ์ฯ พิจารณาคัดเลือกต่อไป รวมทั้งมีการพิจารณาและให้คำวินิจฉัยเรื่องต่าง ๆ ของสหกรณ์ ในการกำกับและส่งเสริมสหกรณ์อีกด้วย

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง