สวัสดีครับ วันนี้หมอขอคุยเรื่องการประกาศเขตโรคระบาดกันหน่อยครับ เพราะช่วงนี้เราจะเห็นว่ากรมปศุสัตว์มีการประกาศเรื่อง โรคพิษสุนัขบ้าระบาด ในบางพื้นที่ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัว และต้องระวังตัวเราด้วยครับ ไม่ใช่ระวังเฉพาะสัตว์เลี้ยงเท่านั้น

 

             พูดถึงโรคพิษสุนัขบ้าหลายคนคิดว่าถ้าโดนสัตว์ที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้าข่วน เลีย หรือกัดแล้วจะไม่มีทางรักษา เป็นความคิดที่ผิดอย่างที่เราเคยคุยกันนะครับ เพราะทันทีที่เราถูกสัตว์ที่คิดว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้าเลีย ข่วนหรือกัดก็ตาม ให้รีบไปพบแพทย์ไม่ใช่พบสัตวแพทย์นะครับ แต่ถ้ารอจนเกิดอาการแล้วทีนี้ก็จะรักษาไม่ได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายและน่าเสียใจครับ

             ทีนี้กลับมาเรื่องที่เราเกริ่นไว้กันครับ คือเมื่อไม่นานมานี้มีการแชร์ในโลกโซเชียลเกี่ยวกับการประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว นี่ล่ะครับคือสิ่งที่หมอขอคุยถึงเรื่องการประกาศเขตโรคระบาดให้คนรักสัตว์ได้ทราบ เพราะเป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยที่คนรักสัตว์ควรเข้าใจครับ

            โดยเราจะทำความเข้าใจกับเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ซึ่งอยู่ในการดูแลของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คำว่าเขตโรคระบาดชั่วคราวนั้น สัตวแพทย์ที่รับผิดชอบในพื้นที่เห็นว่าโรคระบาดที่ตรวจพบจะระบาดออกไป หรือท้องที่อื่นที่ติดต่อกับท้องที่นั้นจะระบาดเข้ามา สัตวแพทย์มีอำนาจประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวหรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาดในท้องที่รับผิดชอบรัศมีไม่เกินห้ากิโลเมตร จากจุดที่ตรวจพบโรคระบาด บังคับใช้ได้สามสิบวันนับแต่วันประกาศโดยระบุชนิดสัตว์รวมถึงซาก และโรคระบาด ปิดไว้ที่ สํานักงานเขต ที่ว่าการอําเภอ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล สํานักงานเทศบาล ที่ทําการกํานัน ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน และที่ชุมนุมชนภายในท้องที่นั้น

              คราวนี้มาดูว่าสัตวแพทย์ในที่นี้หมายถึงใคร ก็หมายถึงนายสัตวแพทย์และสัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ หรือผู้ที่รัฐมนตรีที่ดูแล พ.ร.บ.นี้ แต่งตั้งโดยมีคุณสมบัติตามกำหนด ไม่ใช่หมอหรือสัตวแพทย์ทั่วไปจะประกาศกันเองได้

              ส่วนการประกาศเขตโรคระบาด จะเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดในการกำหนดเขตบางพื้นที่หรือทั้งจังหวัด ปิดไว้ที่ศาลากลางจังหวัด ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการเมืองพัทยา สํานักงานเขต ที่ว่าการอําเภอ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ทําการ องค์การบริหารส่วนตําบล สํานักงานเทศบาล ที่ทําการกํานัน ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน ที่ชุมนุมชนภายใน ท้องที่นั้น และที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง สองคำนี้แตกต่างกันตรง ผู้มีอำนาจประกาศกำหนดเขตโรคระบาด รวมถึงรัศมีที่สามารถประกาศเขตและระยะเวลา ดังนั้นเมื่อควบคุมโรคได้แล้วให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งยกเลิกประกาศเขตโรคระบาด

            ในกรณีที่มีการประกาศเขตโรคระบาดเราต้องทำอย่างไรบ้าง

               อย่างแรกเลยครับ ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ตามที่ระบุในประกาศเข้าหรือออกพื้นที่ รวมถึงการผ่านในเขตพื้นที่นั้น ยกเว้นว่าจะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ที่มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย รวมถึงการทำตามคำแนะนำต่างๆ เช่น การทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ การแจ้งสัตว์ป่วยหรือตาย ที่สงสัยว่าเป็นโรคระบาดเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ และการทำวัคซีนป้องกันโรคที่จำเป็น

   

         พ.ร.บ.นี้มีเพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาดที่เกี่ยวกับสัตว์ คุ้มครองความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินประชาชน เนื้อหาฉบับนี้อาจเข้าใจยากเนื่องจากต้องอ้างอิงกฎหมาย และมีการประกาศใช้ในพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่ปศุสัตว์และเป็นสัตว์เลี้ยงที่เราคุ้นเคย ดังนั้นจึงพูดคุยเพื่อให้เข้าใจในเบื้องต้นและสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้องครับ

          ตอนนี้หมอฝากติดตามข่าวเกี่ยวกับเรื่องพิษสุนัขบ้าไว้ด้วยนะครับ!