หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ กรมปศุสัตว์ ออกปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ปศุสัตว์ ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือสัตว์ประสบอุทกภัยในจ.อุบลฯ

      วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายวิสุทธิ์ สารพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ได้นำขบวนรถปฏิบัติงานหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่กรมปศุสัตว์ ออกให้บริการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยอิทธิพลของพายุโซนร้อนโพดุลและคาจิกิ ส่งผลให้มีประชาชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้รับผลกระทบจำนวนมาก

ปศุสัตว์ ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือสัตว์ประสบอุทกภัยในจ.อุบลฯ

             โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีได้รับผลกระทบมาก ถึงแม้ว่าสถานการณ์ได้ผ่านพ้นภาวะวิกฤตไปแล้ว แต่กรมปศุสัตว์ได้ให้ความสำคัญในการฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ภายหลังสถานการณ์คลี่คลายลง ทั้งในเรื่องการรักษาพยาบาลสัตว์ การเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาดสัตว์และการให้คำแนะเรื่องการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นระดมอัตรากำลังเจ้าหน้าปศุสัตว์จากกองสวัสดิภาพและสัตวแพทย์บริการ,กลุ่มด่านกักกันสัตว์,สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ,3, สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์,สำนักพัฒนาระบบและมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์,สำนักงานปศุสัตว์ในพื้นที่เขต 3,4,ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ,กองสารวัตรและกักกัน,หน่วยพัฒนาสุขภาพและเพิ่มผลผลิตสัตว์ รวมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 150 คน
              นายวิสุทธิ์กล่าวต่อว่าการออกปฏิบัติงานหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ในพื้นที่ 7 อำเภอ ของจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 10-22 ตุลาคม 2562 ครั้งนี้ โดยได้ออกปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอเขื่องในวันที่ 2  ตำบลแดงหม้อและตำบลสร้างถ่อ รวม 8 หมู่บ้าน  วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 โดยให้การบริการ ดังนี้

ปศุสัตว์ ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือสัตว์ประสบอุทกภัยในจ.อุบลฯ    1.สัตว์ใหญ่ โค กระบือให้บริการในพื้นที่ตำบลแดงหม้อ, ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 8 หมู่บ้าน ให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์,ตรวจระบบสืบพันธุ์ ฉีดยาบำรุง โค  78 ตัว,ถ่ายพยาธิ 78 ตัว รักษาโรคสัตว์ 1 ตัว,กระบือ ฉีดยาบำรุง 98 ตัว,ถ่ายพยาธิ 85 ตัว และให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ แก่เกษตรกร จำนวน 88 ราย
    2. สัตว์เล็ก สุนัข แมวให้บริการในพื้นที่ ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 2 หมู่บ้าน ให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์,รักษาสัตว์ป่วย,ผ่าตัดทำหมัน สุนัข 27 ตัว,แมว 27 ตัว,ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข 31 ตัว,แมว 22 ตัว เกษตรกร จำนวน 50 ราย
   3. มอบเนื้อสุกร ที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดนครปฐม แก่เกษตรกร
  4. มอบถุงยังชีพของกรมปศุสัตว์,ยาถ่ายพยาธิ,แร่ธาตุ วิตามินและยาปฏิชีวะนะแก่เกษตรกร
    5. มอบอาหารสุนัข แมวแก่เกษตรกรเจ้าของสัตว์
 

       ในการปฏิบัติงานของหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ กรมปศุสัตว์ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการจิตอาสาของหมู่บ้านในพื้นที่และเจ้าของสัตว์ที่นำสัตว์มารับการบริการจำนวนมาก

ปศุสัตว์ ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือสัตว์ประสบอุทกภัยในจ.อุบลฯ