royal coronation
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

ธ.ก.ส.พร้อมจ่ายเงินประกันปาล์ม กว่า 2 แสนราย 1,351 ล้าน

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 - 01:00 น.
ธกส,พร้อมจ่ายเงินประกันปาล์ม,สหกรณ์ชาวสวนปาล์ม,ชาวสวน,ประกันปาล์ม,จ่ายเงิน
Shares :
เปิดอ่าน 493 ครั้ง

ธ.ก.ส.พร้อมจ่ายเงินประกันชาวสวนปาล์มกก.ละ 4 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ไร่ เริ่มโอนงวดแรก กว่า 250,000 ราย 1,351 ล้านบาท

 

 

          นายศรายุทธ ยิ้มยวน รองผู้จัดการ ธ.ก.ส.เปิดเผยว่า ตามที่มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562/2563 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรอันเนื่องมาจากปัญหาผลผลิตปาล์ม ล้นตลาดและราคาผลผลิตตกต่ำ โดยกำหนดรายได้ที่เหมาะสมที่เกษตรกรควรได้รับจากการขายผลปาล์มทะลาย (คุณภาพน้ำมัน 18%) ที่กิโลกรัมละ 4 บาท ซึ่งเกษตรกรที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ กรมส่งเสริมการเกษตร มีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยตามพื้นที่ที่ปลูกจริง แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ไร่ และเป็นพื้นที่ปลูกปาล์มที่ให้ผลผลิตแล้วมีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปี ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 - กันยายน 2563 

 

          ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562/2563 จะทำหน้าที่กำหนดราคาตลาดอ้างอิง เพื่อใช้ในการคำนวณเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างอัตราประกันรายได้ กับราคาตลาดอ้างอิง เพื่อแจ้ง ธ.ก.ส. ใช้เป็นข้อมูลในการคำนวณเงินชดเชยส่วนต่างและโอนเงินให้แก่เกษตรกรต่อไป สำหรับในวันนี้ราคาตลาดอ้างอิงผลปาล์มทะลาย (คุณภาพน้ำมัน 18%) กิโลกรัมละ 2.68 บาท เกษตรกรจะได้รับชดเชยส่วนต่างกิโลกรัมละ 1.32 บาท ในครั้งนี้จะมีเกษตรกรที่มีคุณสมบัติถูกต้องได้รับเงินทั้งสิ้น 254,730 ราย เป็นเงิน 1,351 ล้านบาท

 

          สำหรับขั้นตอนในการจ่ายเงินประกันรายได้ เมื่อ ธ.ก.ส. ได้รับข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตรจะทำการประมวลข้อมูลพื้นที่การผลิต คำนวณปริมาณผลผลิต และเลขที่บัญชีเงินฝากของเกษตรกร เมื่อได้รับแจ้งราคาตลาดอ้างอิง  ธ.ก.ส.จะทำคำนวณเงินชดเชยตามสิทธิ์  และจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรโดยตรง โดยกำหนดเป็นงวดๆ ละไม่น้อยกว่า 45 วัน เริ่มจ่ายเงินงวดแรกในวันที่ 1 ต.ค. 2562 งวดต่อไปจ่ายในวันที่ 1 หรือ 16 หากตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะเลื่อนกำหนดจ่าย เร็วขึ้น (วันทำการก่อนวันหยุด) ซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ที่ Link:  http://chongkho.inbaac.com

 

         

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
-โลกร้อน กระทบผลผลิตเกษตร
-กระทรวงเกษตรฯ​ ดึง 4 เหล่าทัพแก้ปัญหาภัยแล้ง
-'มนัญญา' บุกกรมวิชาการเกษตร ทวงเอกสารสต๊อกสารเคมีพิษ
-ชุดพยัคฆ์ไพรยึดคืนสวนปาล์มน้ำมันสัมปทานกระบี่ หลังพบยังใช้พื้นที่ทำเรือนเพาะ
 

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ