คมชัดลึกออนไลน์ 23 กุมภาพันธ์ 2563
คมชัดลึกออนไลน์
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

อ.อ.ป.จัดเวทีเสวนา "ป่าไม้ยั่งยืน"เพิ่มมาตรฐานจัดการสวนป่า

30 กันยายน 2562 - 14:55 น.
ออป
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

Shares :
เปิดอ่าน 243 ครั้ง

 อ.อ.ป. จัดเวทีเสวนา "ป่าไม้ยั่งยืน" เพิ่มมาตรฐานจัดการสวนป่า


           อ.อ.ป. จัดเวทีเสวนา “ป่าไม้ยั่งยืน” เพิ่มมาตรฐานจัดการสวนป่า – ระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าไม้ให้เข้มข้น ป้องกันการลักลอบตัดไม้จากธรรมชาติ  

     

                   เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) จัดการเสวนาและเผยแพร่การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สำหรับการจัดทำระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (Chain of Custody : CoC) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถ่ายทอดความรู้ จากผู้ที่เคยได้รับการรับรองมาตรฐานสู่สาธารณชน ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีกทางหนึ่ง โดยมี นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วย นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

                  นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดเผยว่า ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (แผนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) ที่มุ่งเน้นเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอ      ต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของชุมชน ในด้านการดูแล รักษา และใช้ประโยชน์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคงจากการปลูกป่าเศรษฐกิจ รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศ โดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้กลายเป็นป่าเศรษฐกิจที่สามารถให้ผลผลิตได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพในการแข่งขันที่สูงขึ้น ก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจ และรักษาความมั่นคงของประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความพร้อมในการยกระดับมาตรฐานและการปฏิบัติตามระเบียบสากลในด้านอื่น ๆ ควบคู่กันไปด้วย 
 
              ส่วนในปีงบประมาณ 2560 – 2562 อ.อ.ป. ได้จัดทำโครงการ “การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาคเอกชน รวมทั้งหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของ อ.อ.ป. ในการเข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 22 ราย ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมการปลูกป่าภาคเอกชนและภาครัฐ ให้มีการจัดการอย่างยั่งยืน (Sustainable Forest Management : FSM) การดำเนินงานปี 2561 มีสวนป่าเข้าร่วมโครงการฯ และได้รับการรับรองการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล จำนวน 7 สวนป่า ดังนี้
     • สวนป่าของ อ.อ.ป. จำนวน 5 สวนป่า พื้นที่รวมทั้งหมด 37,520 ไร่ ได้แก่
       - สวนป่าด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
       - สวนป่าสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
       - สวนป่าน้ำสวย ห้วยปลาดุก จังหวัดเลย
       - สวนป่าภูสวรรค์ จังหวัดเลย
       - สวนป่าขุนหาญ จังหวัดศรีษะเกษ
     • สวนป่าของเอกชน  จำนวน 2 สวนป่า พื้นที่รวมทั้งหมด 22,487 ไร่ ได้แก่ 
       - บริษัท ชาวสวนเกษตร จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา
       - บริษัท ไม้ดีศรีปราจีน  จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี 
และในปีงบประมาณ 2562 อ.อ.ป. ยังคงดำเนินตามแผนของโครงการส่งเสริมการปลูกป่าภาคเอกชนและภาครัฐ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการบริหารการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล โดยมีสวนป่าที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 8 สวนป่า ดังนี้
     • สวนป่าของ อ.อ.ป. จำนวน 6 สวนป่า พื้นที่รวมทั้งหมด 40,949 ไร่ ได้แก่
        - สวนป่าพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
        - สวนป่าสมเด็จ 1  จังหวัดกาฬสินธุ์
        - สวนป่าดงพลอง จังหวัดบุรีรัมย์
        - สวนป่ามัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
        - สวนป่าบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
        - สวนป่าเขาคณา จังหวัดเพชรบูรณ์
     • สวนป่าของเอกชน  จำนวน 2 สวนป่า พื้นที่รวมทั้งหมด 1,713 ไร่ ได้แก่
       - สหกรณ์ตราดยางพาราจำกัด จังหวัดตราด
       - วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรวมใจพัฒนาเกษตร ตำบลหนองขาม จังหวัดสุพรรณบุรี
      ซึ่งในขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจประเมินเพื่อยื่นขอรับการรับรองตามมาตรฐานสากล (FSC (right) โครงการจัดทำระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (Chain of Custody : CoC) การดำเนินงาน ตั้งแต่ปี 2560 – 2562 มีโรงงานผลิตภัณฑ์ไม้เข้าร่วมโครงการ และได้รับรองตามมาตรฐานสากล (FSC) จำนวน 15 โรงงาน ดังนี้
      • ปี 2560 จำนวน 5 โรงงาน
        - ส่วนอุตสาหกรรมไม้อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
        - บริษัท เขามหาชัยพาราวู้ด จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช
        - บริษัท ชูศักดิ์แอนด์พรรณีลีดเดอร์ จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช
        - บริษัท วู้ดเวอร์ค แอดวานซ์ จำกัด จังหวัดสงขลา
        - บริษัท นัมเบอร์ไนน์คอปเปอร์เรชั่น จำกัด จังหวัดพังงา 
      • ปี 2561 จำนวน 5 โรงงาน
        - บริษัท เดลต้า วู้ด จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
        - บริษัท นครศรีพาราวู้ด จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช
        - บริษัท ภัทรพาราวูด จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช
        - บริษัท ไทยนครพาราวู้ด จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช
        - บริษัท กรีนแอนด์อินดัสตรี้ จำกัด จังหวัดสงขลา
     • ปี 2562 จำนวน 5 โรงงาน
        - บริษัท ท้อปโกลฟ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสงขลา
        - บริษัท พิทชฎา พาราวู้ด จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
        - บริษัท ทุ่งหลวงวู้ดอินดัสตี้ จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
        - บริษัท บุญทิมเบอร์ อินเตอร์ จำกัด จังหวัดประจวบคีรีขันต์
        - บริษัท เอเชีย ทีค วู้ด จำกัด จังหวัดตาก

 

                 ผอ.อ.อ.ป. ยังกล่าวต่อไปอีกว่า การจัดการเสวนาและเผยแพร่การจัดการไม้อย่างยั่งยืนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สำหรับการจัดทำระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (Chain of Custody : CoC) ในครั้งนี้คาดว่า จะเป็นการเผยแพร่ข้อมูล สถานการณ์ปัจจุบันในการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล และการบริหารจัดการจัดทำระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ในประเทศไทย ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ในการดำเนินงานตามมาตรฐานฯ จากผู้ที่ได้รับรองฯ รายเดิมสู่ผู้ที่ได้รับรองฯ รายใหม่ และประชาสัมพันธ์โครงการจัดการป่าไม้
อย่างยั่งยืนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป 


ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญ บทวิเคราะห์ เจาะลึกแบบ อินไซด์ ฟรี!! เพียงติดตามได้ที่ Line official คมชัดลึก เพียงกดติดตามผ่าน

เพิ่มเพื่อน
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ