royal coronation
วันที่ 22 ตุลาคม 2562
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

ธรรมนัส ดีเดย์ แจกส.ป.ก.ทั่วประเทศตุลานี้

วันที่ 16 กันยายน 2562 - 00:10 น.
สปก,ธรรมนัส,พะเยา
Shares :
เปิดอ่าน 38 ครั้ง

เกษตรกร-ผู้ยากไร้ เฮ ธรรมนัส ดีเดย์ แจกส.ป.ก. 62 จังหวัด ตุลาคมนี้

 

16 กันยายน 2562 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึง“โครงการจิตอาสาการสร้างป่าและเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ณ บ้านต๊ำพระแล อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ว่า โครงการจิตอาสาสืบสานการสร้างป่าและเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ถือเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอดศาสตร์พระราชา 

 

 

ทั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้ ขยายองค์ความรู้ และต้นแบบการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่ง ๆ  ขึ้นไป ตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในนโยบายหลักข้อ  10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

 

โดยในข้อที่ 10.2 ปรับปรุงระบบที่ดินทำกินและลดความเหลื่อมล้ำด้านการถือครองที่ดิน โดยจัดสรรที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่ราษฎรที่ยากไร้และเกษตรกรตามหลักการของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ การกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกล้ำ และมีมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช่เกษตรกรและผู้ยากจน โดยจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการที่ดิน จัดทำหลักฐานการถือครองที่ดินของรัฐทุกประเภท จัดทำแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพื้นที่ป่าที่ไม่ชัดเจน เพื่อลดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ


จากนโยบายดังกล่าว ได้เร่งรัดให้ ส.ป.ก. ดำเนินการออกหนังสืออนุญาตให้ทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน หรือที่เรียกว่า ส.ป.ก.4-01 ให้กับเกษตรกร ผู้ยากไร้ที่ดินทำกิน ที่มีสิทธิผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ได้รับทั่วประเทศ โดยในเดือนตุลาคม 2562 นี้ จะดำเนินการมอบเอกสาร ส.ป.ก.4-01 พร้อมกันทั้งประเทศ ซึ่งจะเข้าร่วมดำเนินการมอบเอกสาร ส.ป.ก.4-01 ให้กับเกษตรกรดังกล่าวด้วย

 

นอกจากนี้จะมอบหมายให้เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มอบ ขณะนี้อยู่ระหว่างการกำหนดวันที่ที่มีความพร้อมดำเนินการทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันสามารถมอบ ส.ป.ก.4-01 ให้เกษตรกรทั่วประเทศได้จำนวน 62 จังหวัด จำนวน 14,385 ราย 15,864 แปลง 90,321 ไร่

 

 

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการจิตอาสาสร้างป่าฯ  ได้นำโครงการเกษตรวิชญา ธนาคารอาหารชุมชน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้นแบบ เพื่อนำมาต่อยอดและขยายผล และพัฒนาพื้นที่ป่าแห่งนี้ ให้กลายเป็นธนาคารอาหารชุมชนแก่เกษตรกรและคนในชุมชน ให้มีผลผลิตและพืชพันธุ์ธัญญาหารจากป่าในพื้นที่ เพื่อนำมาเป็นอาหารเลี้ยงชีพแก่ตนเอง และครอบครัว โดยโครงการนี้จัดขึ้นที่ บ้านต๊ำพระแล หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ทั้งยังจะทำพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบธนาคารอาหารชุมชนของจังหวัดพะเยาอีกด้วย


 
สำหรับพื้นที่ส่วนใหญ่ของบ้านต๊ำพระแล มีสภาพเป็น ป่าเต็งรัง มีไม้ยืนต้น มากกว่า 20 ชนิด แต่ไม่มีไม้ผลหรือไม้กินได้ ที่สามารถนำมาใช้เป็นอาหารเพื่อดำรงชีวิตในประจำวันได้เลย ส.ป.ก.จึงเลือกมาเป็นพื้นที่นำร่องธนาคารอาหารชุมชนของจังหวัดพะเยา ที่นำต้นแบบมาจากโครงการเกษตรวิชญา ธนาคารอาหารชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ มาต่อยอดเพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้เกิดเป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์

 

โดยร่วมมือกับประชาคมในชุมชน ส่งเสริมการปลุกจิตสำนึกให้แก่เกษตรกรและผู้สืบทอดเกษตรกรให้รักและหวงแหนทรัพยากรชุมชน การขยายผลองค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการป่าชุมชน โดยนำแนวทางการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง มาดำเนินการเพื่อให้เกิดความหลากหลายทางด้านชีวภาพ เป็นแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติอย่างยั่งยืน สำหรับต้นไม้กินได้ที่นำมาปลูกนั้น มีมากกว่า 1000 ต้น 

ประกอบด้วย ต้นมะขามยักษ์ ต้นสะเดา ต้นลูกหว้า ต้นแคนา ต้นมะขามป้อม ต้นเพกา และต้นไผ่ โดยรูปแบบการปลูกจะเป็นการปลูกเลียนแบบป่าธรรมชาติของท้องถิ่น โดยใช้เทคนิคปลูกไม้ 5 ระดับ และการปลูกเป็นหลุมพอเพียง โดยต้นที่จะนำมาปลูกในหลุมพอเพียงนั้น ประกอบด้วย มะแขว่น มะเกี๋ยง สับปะรด กล้วย ผักหวานป่า ผักสาบ พริกกะเหรี่ยง มันเทศ เห็ดถอบ เป็นต้น โดยเพื่อต้องการให้ต้นไม้เหล่านี้โตขึ้นเป็นไม้ที่แข็งแรง สมบูรณ์ และพร้อมที่จะเป็น “ธนาคารอาหารชุมชนของชุมชน เพื่อชุมชน” ตลอดไป

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-ธรรมนัส พ้น ครม. ยาก.. เป็น รมต.ต่อ ก็ไม่ง่าย
-แสบมั้ย..เสรี "หมอธีร์" คนมีของ ผู้กองธรรมนัสจัดให้
-ถล่ม' ธรรมนัส' หวัง สั่นคลอน รบ.
-มวยถูกคู่ "ธรรมนัส" พบ "4 ส.ส." สายแรงงาน


 

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ