royal coronation
วันที่ 14 ตุลาคม 2562
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

แพะ–แกะ สัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ รายได้ดี ต้นทุนต่ำ

วันที่ 16 กันยายน 2562 - 00:00 น.
ประภัตร,กรมปศุสัตว์
Shares :
เปิดอ่าน 7 ครั้ง

เกษตรฯ คิกออฟ โครงการแพะ แกะล้านนา ประเดิมลำปางดันเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง พัฒนาตรงความต้องการตลาด ส่งเสริมอาชีพหลังน้ำลด รายได้ดี ต้นทุนต่ำ

 

 

16 กันยายน 2562 นายประภัตร  โพธสุธน รมช.เกษตรฯ ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อ-ขาย แพะ ระหว่าง เครือข่ายเกษตกรเลี้ยงแพะ-แกะ ตามโครงการสร้างการรับรู้แก่เกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนโครงการแพะ – แกะล้านนา ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะฯ ในพื้นที่ 3 จังหวัด กับ บริษัทเอ วาย เค มัทเทิน จำกัด  

 

 

 

 

นายประภัตร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะในด้านการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมตัวเป็นองค์กรเกษตรกรที่เข้มแข็ง และเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ ในทุกระดับ โดยเฉพาะด้านการตลาด นอกจากนั้นกระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์ส่งเสริมอาชีพ ด้านแพะ-แกะ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน

 

ดังนั้น กระทรวงเกษตรฯ โดยกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จึงได้อนุมัติเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงานโครงการแพะ-แกะล้านนา ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ลำพูน เชียงใหม่ และลำปาง กลุ่มเกษตรกรรวม 22 กลุ่ม เกษตรกรรวม 220 ราย วงเงินอนุมัติรวม 44 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมเป็นช่องทางให้เกษตรกรสามารถเริ่มอาชีพการเลี้ยงแพะ หรือพัฒนาการเลี้ยงแพะให้ตรงตามที่ตลาดต้องการ สร้างรายได้แก่เกษตกรตลอดปี จนสามารถทำเป็นอาชีพหลักเลี้ยงครอบครัวได้ ทดแทนการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักที่อาจประสบปัญหาภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง 

 

 

ที่ผ่านมานายกฯ ได้กำชับให้กระทรวงเกษตรฯ เร่งหามาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้ำลด ที่พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย โดยให้เข้าไปให้ส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มีเงินใช้ภายใน 120 วัน ซึ่งแพะ-แกะ เป็นสัตว์ที่มีโอกาสสร้างรายได้สูง เพราะลงทุนน้อย ผลตอบแทนไว และเลี้ยงง่าย จึงยินดีสนับสนุนโครงการดังกล่าวนี้

 

อย่างไรก็ตามจากการรายงานพบว่า ในปี 2562 มีจำนวนแพะในประเทศไทยทั้งสิ้น 832,533 ตัว (แพะเนื้อ 803,768 ตัว แพะนม 28,765 ตัว) มีเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ จำนวน 65,850 ครัวเรือน โดยในปัจจุบัน กรมปศุสัตว์ ได้ดำเนินการส่งเสริม และสร้างความเข้มแข็งแก่ชมรมเกษตรกรเลี้ยงแพะระดับจังหวัด 64 ชมรมจังหวัด สมาชิกเกษตรกรเลี้ยงแพะ 7,551 ราย สภาพการเลี้ยงส่วนใหญ่เลี้ยงเป็นอาชีพเสริม สามารถผลิตและส่งออกแพะเนื้อบางส่วนไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะแพะเนื้อ ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสของเกษตรกรเลี้ยงแพะในพื้นที่ภาคเหนือ เนื่องจากแพะเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ ที่ตลาดมีความต้องการเป็นจำนวนมาก เพราะราคาดี ต้นทุนต่ำ 

 

 

 

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเพื่อมุ่งให้เกษตรกรที่เข้าร่วมและผู้สนใจในอาชีพการเลี้ยงแพะ ได้รับรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้การเลี้ยงแพะ ตลอดจนการพัฒนาแพะด้านต่างๆ เพื่อเข้าสู่มาตรฐานการเลี้ยงในอนาคต และแนวทางในการดำเนินโครงการแพะ แกะล้านนา รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด เพื่อให้การเลี้ยงแพะของเกษตรกรภายใต้โครงการมีความยั่งยืน

 

เพื่อให้การบริหารโครงการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้อย่างยั่งยืน กรมปศุสัตว์ จึงได้ตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการแพะ–แกะ ล้านนา พื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 และตั้งคณะกรรมการโครงการแพะ–แกะ ล้านนา ระดับจังหวัด จำนวน 3 จังหวัด เพื่อช่วยสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ในด้านต่างๆ เช่นด้านปรับปรุงพันธุ์แพะ ด้านพืชอาหารสัตว์ และอาหารแพะ ด้านสุขภาพและมาตรฐานฟาร์ม ด้านผสมเทียม และเทคโนโลยีชีวภาพ และด้านการแปรรูป และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ ด้วย 

 

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ