17 สิงหาคม 2562 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  

 

โดยระบุว่า อาชีพเลี้ยงโคนม เป็นอาชีพทรงคุณค่าที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานไว้ให้แก่เกษตรกรไทย ทรงเล็งเห็นว่าอาชีพการเลี้ยงโคนมจะช่วยให้ชาวไทยได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่า ทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยได้มีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน โดยอ.ส.ค.เป็นหน่วยงานสำคัญที่มีบทบาทในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเลี้ยงโคนมเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตร

 

ทั้งนี้ได้มอบนโบายการดำเนินงาน 4 ประเด็นหลัก คือ 1. ให้ อ.ส.ค. ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการพัฒนาอาชีพเลี้ยงโคนมให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งให้ความสำคัญในการรักษาคุณภาพมาตรฐานระบบการผลิตน้ำนมให้มากขึ้น 2. ส่งเสริมงานวิจัยการเลี้ยงโคนม เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการฟาร์มโคนมให้แก่เกษตรกรในด้านการผลิต

 

3. สนับสนุนให้เกิดการกระจายรายได้ให้แก่เกษตรกร เมื่อมีการเพิ่มโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมในแต่ละแห่ง ควรมีการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้แก่เกษตรกรในท้องถิ่น พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรมีอาชีพเสริมเลี้ยงโคนม เพื่อรองรับความผันผวนจากปัญหาภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร และ 4.ให้ขยายพื้นที่การผลิตน้ำนมเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยไม่ละทิ้งเกษตรกรรุ่นเก่า