คมชัดลึกออนไลน์ 28 กุมภาพันธ์ 2563
คมชัดลึกออนไลน์
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

เปิดแล้ว! โครงการนำร่องโรงเรียน "ปุ๋ยสั่งตัด" ทางอากาศ

25 มิถุนายน 2562 - 15:34 น.
ปุ๋ยสั่งตัด
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

Shares :
เปิดอ่าน 1,734 ครั้ง

  เปิดแล้ว! โครงการนำร่องโรงเรียน "ปุ๋ยสั่งตัด" ทางอากาศ


 

                  กรมการข้าว จับมือองค์กรต่างๆ และ มูลนิธิ ม.เกษตรฯ เปิดโครงการนำร่องโรงเรียน “ปุ๋ยสั่งตัด” ทางอากาศ ให้องค์ความรู้แก่เกษตรกรต้นแบบพื้นที่เชียงใหม่ น้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ร่วมกัน สืบสาน รักษา และต่อยอด ตามพระปฐมบรมราชโองการในหลวง ร.10 เพื่อให้เกิดประโยชน์สุข สร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนสืบไป

นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว

                ช่วงเช้าวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในการเปิดโครงการนำร่อง โครงการโรงเรียน ปุ๋ยสั่งตัดทางอากาศ ในพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นความร่วมมือของหน่วยงานองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว กรมพัฒนาที่ดิน  โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้ความรู้ในเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด ให้กับเกษตรกรชาวนาต้นแบบ นำเอาไปปฏิบัติใช้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนจะขยายผลสู่พื้นที่อื่นต่อไป

              นายประสงค์เปิดเผยว่า โครงการนำร่องโรงเรียนปุ๋ยสั่งตัดทางอากาศ เป็นการนำร่องให้ข้อมูล ที่ถูกต้องให้กับเกษตรกรได้เอานำไปใช้ให้เหมาะสมซึ่งผ่านมาการให้องค์ความรู้อาจจะไม่ทั่วถึงการใช้สื่อของทางสถานีวิทยุเพื่อเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรงก็จะเป็นการปฏิบัติที่เข้าถึงกลุ่มและถือเป็นการวิจัยถึงผลสัมฤทธิ์ไปด้วยเพราะเทคโนโลยีเรื่องของปุ๋ยสั่งตัดแม้จะมีมานานแต่ยังถือว่าการนำไปใช้ ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

               จากที่รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญของ ปุ๋ยสั่งตัด อีกครั้ง โดยให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินโครงการสนับสนุนการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัดผ่านสถาบันเกษตรกร เมื่อเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา และมอบหมายให้ทาง กรมวิชาการเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการร่วมกัน โดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ขับเคลื่อนในด้านการฝึกอบรม เผยแพร่องค์ความรู้ให้กับเกษตรกร เพราะข้อมูลจากกรมการข้าวในปี 2560 ประเทศไทยมีพื้นที่นาทั้งประเทศกว่า 56 ล้านไร่ แต่มีการใช้ปุ๋ยสั่งตัดแค่ 23,000 ไร่ หรือแค่ 0.4% เท่านั้น ถือว่าน้อยมาก แต่ถ้าถ้าชาวนาทั้งประเทศหันมาใช้ปุ๋ยสั่งตัด จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยไปได้ถึงปีละกว่า 14,000 ล้านบาท

                ทั้งนี้สาเหตุสำคัญที่ผ่านมาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ยังมีความรู้ความเข้าใจเรื่องดินและปุ๋ยสำหรับผลิตข้าวไม่ถูกต้อง ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง ดังนั้นจึงจำเป็น ต้องสร้างองค์ความรู้และให้ข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการที่จะนำปุ๋ยสั่งตัดไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องเหมาะสม จึงในโครงการนำร่องในครั้งนี้ขึ้นซึ่งก็คาดหวังว่าน่าจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีและเกิดความเข้าใจ เพื่อให้การนำไปใช้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปประธรรม แน่นอนว่าเมื่อเกิดผลสัมฤทธิ์ก็จะมีการขยายต่อยอดโครงการเพื่อให้ทั่วถึงทั่วประเทศต่อไป

              ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุ ม.ก. ในฐานะองค์กรผู้แทนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมูลนิธิมหาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีเครือข่ายสถานีวิทยุทั้ง 4 ภูมิภาคได้เข้ามามีบทบาทในการมีส่วนร่วมเป็นช่องทางในการเผยแพร่ องค์ความรู้ให้กับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายนำร่องในครั้งนี้ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้คิดค้นเทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัด” ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ (ผู้ทรงคุณวุฒิคณะเกษตร) ผู้คว้ารางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประเภททีมปี 52 ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีการให้ธาตุอาหารแก่พืชตามสภาพของพื้นที่ ซึ่งจะนำไปช่วยลดต้นทุนด้านการเกษตร และทำให้สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น จึงได้ทำการเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องดินและเทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัด” ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจในหน่วยงานต่างๆ มากว่า 17 ปี

                 ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงร่วมกับ กรมการข้าว โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ และศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ดำเนินโครงการ “โรงเรียนปุ๋ยสั่งตัดทางอากาศ” ด้านการจัดการเนื้อหา การผลิตรายการ และการเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด ออกสู่สาธารณชน ผ่านทางเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกอากาศทั้ง 4 ภูมิภาค ในระบบ เอ.เอ็ม.สเตอริโอ และยังสามารถรับชม-รับฟัง ทั้งภาพและเสียงผ่าน Mobile Application ทั้งในระบบ Android ระบบ iOS และผ่านสื่อโซเชียล Facebook Live , Youtube Live ซึ่งสามารถรับชม-รับฟังย้อนหลังได้ เพื่อให้เกษตรกรไทย บุคลากร ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจทั่วไป นำไปใช้ในการประกอบอาชีพสนับสนุนซึ่งกันและกัน อันจะส่งผลดีต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวม

    

          สำหรับโครงการความร่วมมือเผยแพร่องค์ความรู้ “โรงเรียนปุ๋ยสั่งตัดทางอากาศ” ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจการนำเทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัด” ไปใช้ในการปลูกข้าว ให้แก่ เกษตรกร บุคลากร ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรนำเทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัด” มาประยุกต์ใช้ในการทำเกษตรของตนเอง เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ใช้เทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัด” แบบครบวงจร และเพื่อดำเนินการให้เป็นโรงเรียนปุ๋ยสั่งตัดทางอากาศต้นแบบ ในการพัฒนาและต่อยอดโครงการดังกล่าวฯ ให้เป็นต้นแบบในการขยายโครงการต่อไป โดยเบื้องต้นได้นำร่องให้เกษตรที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นต้นแบบในการเรียนรู้ นำไปใช้ได้จริงและนำไปเผยแพร่ จำนวน 44 คน ก่อนจะประเมินผลเพื่อพัฒนาและขยายผลของโครงการระยะต่อไป ทั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็ง ยั่งยืนให้แก่เกษตรกรไทย โดยการน้อมนำในหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ร่วมกัน สืบสาน รักษา และต่อยอด ตามพระปฐมบรมราชโองการในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขอย่างยั่งยืนสืบไป ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โครงการปุ๋ยสั่งตัดทางอากาศนำร่องได้ที่ สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ 053-491862-3


ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญ บทวิเคราะห์ เจาะลึกแบบ อินไซด์ ฟรี!! เพียงติดตามได้ที่ Line official คมชัดลึก เพียงกดติดตามผ่าน

เพิ่มเพื่อน
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ