ทม.แม่เหียะผนึกม.เกษตรฯและกรมกิจการผู้สูงอายุ นำร่อง “แม่เหียะโมเดล” โรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศ แห่งแรกของประเทศ พร้อมขยายผลสู่พื้นที่อื่นๆ สืบสานพระราชปณิธานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยอย่างยั่งยืน 

       

          วันที่ 9 ธ.ค.62 ที่ห้องประชุม เทศบาลเมืองแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ พร้อมด้วย ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรักษาการแทนผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนผู้สูงอายุ ทางอากาศ หรือทางสถานีวิทยุ ม.ก. AM 612 kHz. ซึ่งถือว่าเป็นแห่งแรกของประเทศไทย พร้อมทั้งมีตัวแทนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงใหม่และผู้เกี่ยวข้อง มาเป็นสักขีพยาน และร่วมแสดงความยินดี อย่างคับคั่ง คาดหวังผู้สูงอายุร่นแรก กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน ได้รับความรู้และนำไปใช้เพื่อส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง

           กาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เป็นส่วนหนึ่งของการขยายผลความร่วมมือตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ระหว่าง กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับสถานีวิทยุ ม.ก. ที่ได้หารือกันก่อนหน้านี้ การดำเนินการในวันนี้ถือเป็นการเริ่มต้นการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการและได้มีการกำหนดหลักสูตรและจัดทำสื่อการเรียนการสอน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
           นายกทม.แม่เหียะ กล่าวว่า จากข้อมูลที่ทางเทศบาลเมืองแม่เหียะ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทำหลักสูตรต่างๆ สำหรับโครงการนำร่องครั้งนี้ และได้กำหนดวิทยากรและดำเนินการ ประสานหารือทุกฝ่าย เดินหน้าผลิตเนื้อหาผ่านทางรายการวิทยุให้กลุ่มผู้สูงอายุที่ร่วมโครงการ 100 คน ได้รับฟังเพื่อประเมินผลความเข้าใจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ ตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ และเป็นกรณีศึกษานำร่องสู่การพัฒนาและขยายผลต่อไป                 ซึ่งทางกรมกิจการผู้สูงอายุมีนโยบายว่าจะเป็นพื้นที่แรกของการดำเนินการก่อนจะพัฒนาระยะต่อไป โดยเบื้องต้นมี 25 หลักสูตร ด้านสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ด้านการเรียนรู้เพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย จะมีการนำเสนอผ่านทางวิทยุ ม.ก. ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2562 รวม 9 สัปดาห์ ทุกวันจันทร์/ พฤหัสบดีและศุกร์ เวลา 06.30น.และ 16.30 น.เริ่มออกอากาศวันที่ 10 ม.ค.62 โดยผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการได้รับวิทยุ เพื่อเป็นสื่อในการเรียนการสอนในครั้งนี้ด้วย
              

     

             ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรักษาการแทนผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ กล่าวถึงหลักสูตรการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ของแม่เหียะโมเดล  เป็นหนึ่งในความร่วมมือ ภายใต้การขับเคลื่อน พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ได้นำร่องโครงการ เพื่อรองรับกับสังคมผู้สูงวัย ทั้งนี้ถือเป็นโครงการแรก ของประเทศ

             โดยหลักสูตรในรายวิชา 25 เรื่อง ในโครงการนำร่องครั้งนี้ คือ เรื่องของสถานการณ์และแนวคิดของผู้สูงอายุไทย กฎหมายในชีวิตประจำวันและสิทธิของผู้สูงอายุด้านต่างๆ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเปลี่ยนแปลงในวัยผู้สูงอายุกับการป้องกันและรักษาสุขภาพ การดำรงชีวิตแบบสูงวัยที่มีคุณภาพและชีวิตที่มีคุณภาพ การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ อาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ พืชผักสมุนไพรเพื่อสุขภาพ โรคเรื้อรังและที่พบมากในวัยสูงอายุ การใช้ยาให้ถูกวิธี การพัฒนาจิตใจสำหรับผู้สูงอายุ พุทธศาสนาในชีวิตประจําวัน วัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้าน จิตอาสาเพื่อชีวิตและสังคม

              ผศ.อนุพรกล่าวต่อว่านอกจากนี้ยังมีหลักสูตรภาษากับการสื่อสารที่สร้างสรรค์ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อาเซียนน่ารู้ที่เป็นเรื่องราวของประชาคมอาเซียน ภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเตรียมพร้อมรับมือเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติเพื่อลดความสูญเสียและป้องกันผลกระทบ การรู้เท่าทันมิจฉาชีพและภัยสังคม ประโยชน์และโทษของเทคโนโลยี ข้อพิจารณาในการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ การพัฒนาตนเอง การเสริมสร้างทักษะทางสังคมที่เหมาะสม ศิลปะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและการออมกับการจัดการทางการเงินทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยอย่างต่อเนื่อง ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย กาย อารมณ์ จิต สังคม อีกทั้งยังส่งเสริมคุณค่าภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ อันเป็นอัตลักษณ์ให้คงอยู่คู่ตำบลแม่เหียะตลอดไป