ข่าว

ฝนหลวงฯ ขานรับงานการบริหารจัดการทรัพยากรตามศาสตร์พระราชา

ฝนหลวงฯ ขานรับงานการบริหารจัดการทรัพยากรตามศาสตร์พระราชา
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ฝนหลวงฯ ขานรับงานการบริหารจัดการทรัพยากรตามศาสตร์พระราชา

 
                   กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ขยายความร่วมมือหลังจากการลงนามบันทึกข้อตกลง 11 หน่วยงาน ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต ให้สามารถใช้ประโยชน์ย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ตลอดจนเป็นการสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมบนาถบพิตร โดยมุ่งหวังให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี และเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 

 

ฝนหลวงฯ ขานรับงานการบริหารจัดการทรัพยากรตามศาสตร์พระราชา

           วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและ    การบินเกษตร เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ    การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน ระหว่าง 11 หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ผ่านมา

           โดยทุกหน่วยงานจะร่วมกันดำเนินงานโครงการต่างๆ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตอย่างยั่งยืนตามวัตถุประสงค์ของความร่วมมือ และสนับสนุนพัฒนาด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์รวมถึงสิ่งจำเป็นอื่นๆ สำหรับใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตฯ ตลอดจนแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างองค์ความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลทางวิชาการระหว่างกัน


            ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจัดเตรียมโครงการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการร่วมมือ R3+    เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรและผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี ซึ่งเป็นการดำเนินงานบูรณาการระหว่างกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมชลประทาน กรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       อย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี และเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่เกษตรกรรม รวมถึงการวางแผนอนุรักษ์ป่าต้นน้ำอย่างบูรณาการ 


             นายสุรสีห์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับอีกหนึ่งโครงการ ได้แก่ โครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้น     สร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง สืบสาน "ศาสตร์พระราชา"       ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งเป็นการสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศให้มากขึ้นในการเพิ่มโอกาส     การเกิดฝนและการปฏิบัติการฝนหลวงให้ประสบผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นโดยการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมให้สามารถกลับมาอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และสร้างผืนป่าให้เกิดความชุ่มชื้นเพื่อเป็นการเพิ่มป่าต้นน้ำ ตลอดจนเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน ตลอดจนการปลูกป่าไม้ป่าเศรษฐกิจ ป่าชุมชน และไม้ยืนต้น บริเวณหัวไร่ปลายนา อีกทั้งเพื่อเป็นแหล่งอาหารสัตว์ป่าในการดำรงชีวิต และการใช้ประโยชน์สำหรับชุมชน โดยมีการดำเนินการในโครงการแบ่งเป็น         2 กิจกรรมย่อย ได้แก่ 1. กิจกรรมปลูกป่าและไม้ยืนต้น และ 2. กิจกรรมโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศ
 
                 นอกจากนี้ ในส่วนของกิจกรรมการปลูกป่าและไม้ยืนต้น กรมฝนหลวงและการบินเกษตร        ได้จัดทำแอพพลิเคชั่นระบบติดตามการปลูกต้นไม้ Collector for ArcGIS ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ IOS และ Android เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดตามดูผลการปลูกไม้ของตนเองได้ ทั้งนี้ กิจกรรมการปลูกป่าและไม้ยืนต้นจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2561 อีกด้วย โดยผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ทางเพจ facebook กรมฝนหลวง      และการบินเกษตร หรือทางเว็บไซต์ www. royalrain.go.th
 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง