กรมพัฒนาที่ดิน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนภายใต้ความร่วมมือ ACMECS Workshop on Land Use Planning for Sustainable Agriculture เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทางการเกษตรของกลุ่มประเทศ ACMECS (ลาว กัมพูชา และเมียนมาร์) มีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการ กระบวนการวางแผนการใช้ที่ดิน และการจัดการทำฐานข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนการใช้ที่ดิน

ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

           วันที่ 12 มี.ค. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง ACMECS ระหว่างกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม (Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy) วัตถุประสงค์เพื่อลดช่องว่างทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก และส่งเสริมความเจริญอย่างยั่งยืนในอนุภาค ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการส่งเสริมและก่อให้เกิดความเข้มแข็งให้แก่กรอบความร่วมมืออาเซียนด้วย โดยเฉพาะความร่วมมือสาขาเกษตรมีเป้าหมายที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็ง และส่งเสริมความร่วมมือโดยสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จัดสรรการผลิต การตลาด และการจัดซื้อร่วมกัน รวมไปถึงการวิจัยและพัฒนา การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันในกลุ่มสมาชิก ปัจจุบันกลุ่มประเทศ ACMECS ประสบปัญหาด้านความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะทรัพยากรดิน ซึ่งมีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ รวมไปถึงการจัดการดินที่ไม่ถูกต้อง ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง ส่งผลให้ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตลดลง  ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาสภาพปัญหาดังกล่าว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างความรับรู้ ความเข้าใจให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ในกลุ่มประเทศ ACMECS ได้รับรู้และเข้าใจถึงหลักการวางแผนการใช้ที่ดินตามศักยภาพพื้นที่ การจัดการดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตที่ถูกต้อง ซึ่งจะนำไปสู่การทำเกษตรที่ยั่งยืนต่อไป  
  
              ในปี 2561 กรมพัฒนาที่ดิน จึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนภายใต้ความร่วมมือ ACMECS Workshop on Land Use Planning for Sustainable Agriculture ระหว่างวันที่ 11 – 17  มีนาคม ๒๕๖๑ ณ กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร และศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทางการเกษตรของกลุ่มประเทศ ACMECS (ลาว กัมพูชา และเมียนมาร์) ข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน ได้มีทักษะและความรู้ความเข้าใจถึงหลักการกระบวนการวางแผนการใช้ที่ดิน   การจัดการทำฐานข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนการใช้ที่ดิน ซึ่งจะเป็นการต่อยอดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการใน ปี 2559 ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับ คือจะส่งผลให้เกิดการบรรเทาสภาพปัญหาทรัพยากรดินเสื่อมโทรม นำไปสู่การทำเกษตรที่ยั่งยืนและก่อให้เกิดความร่วมมืออันดี ในกลุ่มประเทศสมาชิก ACMECS ต่อไป

.......................................................................................................