royal coronation
7 ธันวาคม 2562
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

เปิดผลตัดสินชุมชน-โรงเรียนปลอดขยะ

2 ตุลาคม 2560 - 20:32 น.
พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
Shares :
เปิดอ่าน 294 ครั้ง

เปิดผลตัดสินชุมชน-โรงเรียนปลอดขยะ รับถ้วยรางวัลพระราชทานประจำปี2560

                   นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่าพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการปัญหาขยะเป็นอย่างมาก โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการตาม“โรดแมปการจัดการขยะและของเสียอันตราย” อย่างต่อเนื่อง โดยมี“แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ” และ “แผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะตามแนวทางประชารัฐ” เป็นแนวทางขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมปลอดขยะ (Zero Waste Society) เน้นการสร้างวินัยคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะอย่างยั่งยืน ปลุกสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ภายใต้แนวคิด 3Rs-ประชารัฐ คือการส่งเสริมการจัดการขยะที่ต้นทาง ซึ่งเป็นการจัดการขยะที่ยั่งยืน โดยการลดปริมาณขยะ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน เพื่อวางรากฐานการดำเนินการจัดการขยะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

               กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้นำแนวคิดการจัดการขยะเหลือศูนย์ หรือ Zero Waste มาส่งเสริมให้ประชาชนร่วมจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางภายใต้หลัก 3Rsคือ Reduce การลดปริมาณขยะ Reuse การใช้ซ้ำ และ Recycle การนำกลับมาใช้ใหม่ โดยมีการเผยแพร่ส่งเสริมเผยแพร่ให้ชุมชนและโรงเรียนแห่งต่างๆ ทั่วประเทศนำไปใช้ผ่าน 2 โครงการสำคัญ คือ

                        1.โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องปีที่ 8 เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ชุมชน ประชาชน และภาคีความร่วมมือต่างๆ ในพื้นที่ โดยชุมชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

                    2.โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5โดยโครงการดังกล่าวพัฒนามาจากกิจกรรมธนาคารขยะในโรงเรียนที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2549 มีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจแก่เยาวชนในการจัดการขยะที่ต้นทางอย่างถูกวิธี ปลูกฝังจิตสำนึกการลด คัดแยกขยะ และนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ผ่านระบบเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ โดยโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

                  ผลดำเนินการทั้ง 2 โครงการปรากฏว่ามีชุมชนและโรงเรียนทั่วประเทศให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และคณะกรรมการตัดสินก็ได้ดำเนินการพิจารณารับรองผลการตัดสินชุมชนและโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศทั้ง 2 โครงการเสร็จแล้วเรียบร้อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

                  โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ชุมชนขนาดเล็กรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนบ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลป่าสัก จ.ลำพูน,รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1ชุมชนสื่อสารรวมใจสามัคคี เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร,รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ชุมชนบ้านเหล่าใหญ่ เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา จ.ยโสธรและรางวัลชมเชยมี 4 รางวัล ได้แก่ 1.ชุมชนกรมทหารปืนใหญ่ที่ 72 อบต.ท่าแคจ.ลพบุรี 2.ชุมชนบ้านหนองโง้ง เทศบาลตำบลบ้านแฮด จ.ขอนแก่น 3.ชุมชนเกาะกลาง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 4.ชุมชนบ้านกันตวจระมวล เทศบาลตำบลกันตวจระมวล จ.สุรินทร์

                       ชุมชนขนาดกลางรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนบ้านระเบิกขาม อบต.เสม็ด จ.บุรีรัมย์, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ชุมชนบ้านห้วยม้าโก้ง หมู่ที่ 8 เทศบาลตำบลป่าสัก จ.ลำพูน, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ชุมชนบ้านลาดวังม่วง เทศบาลตำบลหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ และรางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ 1.ชุมชนบ้านหนองวิไล เทศบาลตำบลเขมราฐ จ.อุบลราชธานี 2.ชุมชนบ้านท้องฝาย เทศบาลตำบลริมเหนือ จ.เชียงใหม่ 3.ชุมชนสงวนคำ เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

                      ชุมชนขนาดใหญ่รางวัลชนะเลิศ ชุมชนบ้านหนองโพรง เทศบาลตำบลอิสาณ จ.บุรีรัมย์, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ชุมชนโนนหนองวัด 1 เทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ชุมชนบ้านรางพลับ เทศบาลตำบลกรับใหญ่ จ.ราชบุรี และ รางวัลชมเชย 4 รางวัล ได้แก่ 1.ชุมชนหมู่ที่ 4 โนนดินแดง เทศบาลตำบลโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 2.ชุมชนบ้านลองลือบุญ เทศบาลตำบลสอง จ.แพร่ 3.ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า) เทศบาลตำบลเมืองแกลง จ.ระยอง 4.ชุมชนบ้านกู่แก้ว เทศบาลตำบลกู่แก้ว จ.อุดรธานี

                    โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษารางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำมิน จ.พะเยา, รองชนะเลิศอันดับที่ 1 มี 2 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จ.ระยอง2.โรงเรียนบ้านวังโพน จ.มหาสารคาม และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ 1.โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง จ.อุบลราชธานี 2.โรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลเมืองน่าน) .น่าน

                     โรงเรียนระดับมัธยมศึกษารางวัลชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 .หนองคาย, รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนวัดท่าชุมนุม จ.อ่างทอง, รองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนบ้านนา นายกพิทยากร.นครนายก และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ 1.โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี จ.สกลนคร และ 2.โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

                       รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวต่อว่า ชุมชนและโรงเรียนที่ได้รับรางวัล มีกำหนดรับมอบรางวัลถ้วยพระราชทานในวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม 2560 ที่จะถึงนี้ นอกจากนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยังเตรียมจะผลักดันให้ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะต้นแบบ เพื่อเป็นตัวแทนของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในการเป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการขยะ เพื่อขยายแนวคิดไปสู่ชุมชนและโรงเรียนอื่นๆ ทั่วประเทศต่อไป

 

Shares :