๏ ทำดีได้ดีชั่วได้ชั่ว
เมื่อบาปหนาตามัวใจไม่เห็น
ไม่รู้เลยไม่รู้ร้อนไม่รู้เย็น
ที่อยู่ที่เป็นไม่รับรู้

 


๏ หลอกใครหลอกได้ไม่ใช่ตน
ความจริงในหนย่อมมีอยู่
หลอกได้ทั้งสิ้นมิตรศัตรู
แต่ใจตนอดสูรู้แก่ใจ


๏ ความเท็จอย่างไรก็เป็นเท็จ
ถึงตามล้างตามเช็ดไม่หมดได้
เท็จย่อมเป็นเท็จอยู่ร่ำไป
ไม่ว่าปลอมอย่างไรก็เป็นเท็จ


๏ ความจริงอย่างไรก็เป็นจริง
ครบถ้วนทุกสิ่งโดยเบ็ดเสร็จ
จริงย่อมเป็นจริงไม่หมกเม็ด
ไม่ต้องตามล้างเช็ดในความจริง


๏ ถึงที่สุดเราย่อมรู้อยู่แก่เรา
ตามติดเป็นเงาทุกทุกสิ่ง
ไม่อาจยื้อแย่งเข้าช่วงชิง
และไม่อาจทำลายทิ้งทิ้งทำลาย


๏ ทำดีได้ดีชั่วได้ชั่ว
บาปบุญติดตามตัวท่านทั้งหลาย
จริงเท็จเท็จจริงไม่กลับกลาย
ดีชั่วสุดท้ายย้อนกลับคืน !.

.......................................