๏ วันเก่าผ่านไปวันใหม่เปลี่ยน
คืนวันหมุนเวียนเวียนหมุนผ่าน
หมุนเปลี่ยนสรรพสิ่งหมุนตามกาล
เปลี่ยนวันเปลี่ยนวารเปลี่ยนวาระ

 


๏ ธรรมชาติธรรมดาสัจธรรม
โดยกฎโดยกรรมโดยสัจจะ
มีทั้งแพ้พ่ายและชนะ
ในครู่ขณะที่เปลี่ยนไป


๏ ในครู่ขณะความเปลี่ยนแปลง
เท็จจริงรู้แจ้งสิ้นสงสัย
ที่เท็จย่อมเท็จทั้งนอกใน
ที่จริงย่อมใช่ใช่ความจริง


๏ ในครู่ขณะความเปลี่ยนแปลง
จริงใจเสแสร้งรู้ทุกสิ่ง
ในความเคลื่อนไหวไม่ไหวติง
ในความหยุดนิ่งไม่นิ่งงัน


๏ ในครู่ขณะขณะใจ
ใช่และไม่ใช่ผ่านและผัน
ระหว่างเส้นบางบางระหว่างกัน
ความจริงความฝันเส้นบางบาง


๏ วันใหม่หมุนกาลผ่านวันเก่า
ความสุขความเศร้าล้วนเราสร้าง
เพื่อผ่านเพื่อผันในรอยทาง
เพื่อยึดมั่นหรือปล่อยวางสุดแต่ใจ !.

..................................