๏ ล้มได้ลุกได้ใช่ไหมเพื่อน
เสียงใดจะเตือนได้เหมือนเก่า
ถ้าไม่มีเสียงในใจเรา
เสียงใดไหนเล่าจะเฝ้าเตือน

 


๏ ล้มแล้วไม่ลุกย่อมไม่ล้ม
มีแต่จ่อมจมรอไหลเลื่อน
ไม่มีคำตอบผู้มาเยือน
มีแต่กล่นเกลื่อนกระจัดกระจาย


๏ ล้มแล้วไม่ลุกไม่รับรู้
ที่เห็นเป็นอยู่สิ้นความหมาย
จริงเหมือนไม่จริงเหมือนกลับกลาย
ลวงเหมือนไม่หายคล้ายไม่จริง


๏ ล้มแล้วไม่ลุกไม่รู้ร้อน
หนาวไม่รู้ผ่อนอยู่นิ่งนิ่ง
ฝนไม่รู้ฝนประหวัดประวิง
ไม่รู้ทุกทุกสิ่งไม่รู้ตัว


๏ ล้มแล้วต้องลุกแม้ล้มใหม่
เพื่อจะลุกขึ้นได้เพื่อยิ้มหัว
กล้าที่จะล้มแม้หวาดกลัว
ให้รู้ดีให้รู้ชั่วให้รู้กัน


๏ ใช่ไหมเพื่อนล้มได้ย่อมลุกได้
เมื่อเสียงในใจยังใฝ่ฝัน
เถิดแม้จะล้มล้มโดยพลัน
ยังลุกขึ้นใหม่ได้ทุกวันล้มแล้วลุก !.

.........................................