สัปดาห์นี้มีหนังสือน่าสนใจเล่มหนึ่ง ซึ่งผมจะได้นำมาเล่าสู่กันฟังครับ


          นั่นคือหนังสือเล่มที่มีชื่อว่า “อยู่กับป่า” การจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา ภูมิปัญญา ภูมิสังคม: กรณีศึกษา “ลุ่มน้ำแม่กวง” อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ผลงานของคณะกรรมการ Forum 21st ภาคเหนือ

 

 

          Forum 21st เป็นกลุ่มนักวิชาการ และองค์กรที่รวมตัวกันเพื่อพัฒนาความรู้ ความคิด มุ่งสร้างสังคมแห่งความรู้ สอดรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทางภาคสังคม เศรษฐกิจที่มีพลังรุนแรง ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่หลากมิติ


          โดยมีลักษณะการทำงานผ่านการประสานความร่วมมือในการสังเคราะห์องค์ความรู้ ความคิด พัฒนาข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากกลุ่มเสวนาของนักคิด นักวิชาการ และผู้ทำงานภาคประชาสังคม เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น


          คณะกรรมการ Forum 21st “ภาคเหนือ” ได้จัดทำหนังสือ “อยู่กับป่า” ขึ้น จากการจัดการความรู้พื้นที่ลุ่มน้ำอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา ภูมิปัญญา ภูมิสังคม: กรณีศึกษา “ลุ่มน้ำแม่กวง” อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่


          ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าพื้นที่ต้นน้ำถูกบุกเบิกไปใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการเกษตรโดยการปลูกพืชเชิงเดี่ยวและมีการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงจำนวนมาก รวมทั้งมีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่ลุ่มน้ำอย่างไม่การคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้ลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพเสื่อมโทรม ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต สังคมและระบบนิเวศโดยรวม


          คณะกรรมการ Forum 21st “ภาคเหนือ” จึงได้ดำเนินการศึกษาถอดองค์ความรู้การจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำที่ยั่งยืน กรณีลุ่มน้ำแม่กวง อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยเล็งเห็นว่าเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำที่มีความสำคัญ

           และเพื่อเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากผลการศึกษารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยฮ่องไคร้มาเป็นแบบอย่างในการขยายผล ซึ่งดำเนินการมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นมา


          และสภาพลุ่มน้ำโดยรวมในปัจจุบันเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำที่มีทรัพยากรป่าไม้หนาแน่น อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งผลิตน้ำธรรมชาติไหลลงสู่เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีชุมชนตั้งถิ่นฐานทำกินอยู่ได้แบบ “อยู่กับป่า” ตามแนวพระราชดำริ
  

          คณะกรรมการ Forum 21st “ภาคเหนือ” ได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมภูมินิเวศพัฒนาอย่างยั่งยืน เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่กวง สำนักข่าวสาลิกา ดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาองค์ความรู้เพื่อเป็นแบบอย่างในการเรียนรู้การจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำเชิงบูรณาการอย่างเป็นระบบ และแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการในจัดการให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต


          รวมทั้งเป็นการพัฒนากลไกในการขับเคลื่อนขยายผลองค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชา เพื่อภูมิปัญญา และภูมิสังคม ต่อไปครับ