๏ ที่แน่นอนที่แท้ความแน่นอน     ทุกบททุกตอนล้วนจัดตั้ง
มีสุ้มมีเสียงย่อมเสียงดัง             สมความคาดหวังสมดั่งใจ

 

๏ จริงแท้แท้จริงไม่อิงแอบ         แบบสมบูรณ์แบบอย่างที่ใช่
แผนเป็นตามแผนทุกครั้งไป        ได้อย่างที่ได้ทุกครั้งมา

 

 

๏ เป็นความแน่นอนได้อย่างใจ     คาดหวังเช่นใดสมปรารถนา
ไม่เคลื่อนไม่คล้อยทุกเวลา         ปรากฏตรงหน้าเสมอไป

 

๏ เมื่อหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสอง    เดินตามครรลองอันสดใส
สามสี่ห้าหกบวกด้วยใจ              เจ็ดแปดเก้าไหลไม่ผิดธง

 

๏ บวกลบคูณหารสูตรสำเร็จ        บวกแล้วก็ต้องเสร็จไม่มีหลง
บวกแล้วก็ต้องเพิ่มอย่างมั่นคง     บวกแล้วก็ต้องตรงเข้าประตู

 

๏ เมื่อบวกต่อบวกย่อมเป็นบวก    เข้าแถวเข้าพวกเข้ารวมหมู่
บวกย่อมไม่ลบหายลงรู              แน่นอนท่านรู้ความแน่นอน

 

๏ เป็นความแน่นอนแล้วใช่ไหม    สัมฤทธิ์ดั่งใจไม่หลอกหลอน
จริงแท้เที่ยงแท้ทุกบทตอน         ไม่มียอกย้อนล้วนจริงแท้ ?

 

๏ ความแน่นอนที่แท้ไม่แน่นอน    ไอ้ที่แน่ไว้ก่อนนอนแน่แน่
สรรพสิ่งทั้งหลายล้วนผันแปร       ทุกประการยังมีแต่ไม่แน่นอน !.


....................................................................

 

 

(หมายเหตุ   ...แน่นอน-ไม่แน่นอน ?...   คอลัมน์...  ทำเนียบราษฎร  ผู้เขียน...   นายทิวา  ลงหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก  ฉบับวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 )