ข่าว

"กองทุนพัฒนาการกีฬา"อวดระบบเช็คลิสต์ เปิดทางสางปัญหางบกีฬาล่าช้า

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ดร.หญิง "ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประกาศข่าวดี " กองทุนพัฒนาการกีฬา" ได้รับไฟเขียว ให้นำแนวปฏิบัติ ในการยื่นเอกสารหลักฐานการขอเบิกจ่ายเงินที่ได้รับการส่งเสริม มาใช้ดำเนิการ ชูไม่ขัดต่อระเบียบวินัยการเงินการคลัง ช่วยลดขั้นตอนการเบิกจ่าย 

ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF )  เปิดเผยว่า   ปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้า   ซึ่งเกิดขึ้นกับวงการกีฬา   ทั้ง สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และ สมาคมกีฬาจังหวัด   จนกระทบมาถึง  การดำเนินกิจกรรมกีฬาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งทางการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ในฐานะผู้เบิกจ่ายเงินกองทุน และ "กองทุนพัฒนาการกีฬา" ในฐานะผู้อนุมัติงบประมาณ ได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาทั้งแห่งประเทศไทยและแห่งจังหวัด ในการเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กระบวนการทุกอย่างคืบหน้า 

 

 

 


โดยขณะนี้   "กองทุนพัฒนาการกีฬา"  ได้ออกระเบียบแนวปฏิบัติ ในการยื่นเอกสารหลักฐานการขอเบิกจ่ายเงินที่ได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพื่อดำเนินกิจกรรม และส่งเสริมสนับสนุนกีฬาต่างๆ ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ รวมถึงกีฬาอาชีพ และกีฬามวย ซึ่งกรณีดังกล่าว ผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ โดยได้มีการประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นมา ซึ่งจะรวมถึงโครงการที่ค้างในปี 2565 ที่ผ่านมาอีกด้วย โดยแนวทางดังกล่าว  ไม่ขัดต่อระเบียบวินัยการเงินการคลังแต่อย่างใด  ทั้งยังช่วยลดขั้นตอนการเบิกจ่าย   เน้นความโปร่งใส   และรวดเร็ว

 

 

 

 

"สำหรับแนวปฏิบัติในการยื่นเอกสารหลักฐานการขอเบิกจ่ายเงินนี้   เป็นครั้งแรกที่มีผ่านการอนุมัติของบอร์ดกองทุนฯ จากปัญหาเงินค้างท่อที่เป็นประเด็นมา  ระหว่างสมาคมกีฬา และการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) โดยเจ้าหน้าที่คลังกองทุน ซึ่งที่ผ่านมาถึงแม้ว่าเรื่องการเบิกจ่ายเงินไม่ใช่หน้าที่ของกองทุนพัฒนาการกีฬาฯ ก็ตาม โดยผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬา  มีหน้าที่ในการบริหาร ผลักดันโครงการที่ยื่นขอเข้ามา เพื่อให้บอร์ดกองทุนฯ พิจารณา และอนุมัติเท่านั้น แต่เมื่อเป็นเรื่องของการให้บริการขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่หรือไม่ใช่หน้าที่ ก็ต้องร่วมมือกันทำงานส่งมอบการบริการที่ดีให้แก่ทุก ๆ หน่วยที่มาขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ " 

 

 

 

 

ดร. สุปราณี  กล่าวว่า   จากการร่วมมือกันแก้ปัญหาในช่วงที่ผ่านมา เล็งเห็นรายละเอียดที่ส่งผลต่อขั้นตอนการเบิกจ่าย จึงได้ศึกษา และจัดทำระเบียบการเบิกจ่าย ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติ พร้อมหัวข้อที่จำเป็นต้องมีในรูปแบบเช็คลิสต์ หรือเอกสารประกอบการเบิกจ่าย เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่คลังกองทุน ของทาง กกท. เป็นครั้งแรก และได้รายงานต่อบอร์ดกองทุนฯ และได้รับการอนุมัติประกาศใช้ เพื่อให้กระบวนการเบิกจ่ายโปร่งใส รวดเร็วขึ้น  สำหรับเอกสารประกอบการเบิกจ่าย หรือเช็คลิสต์ จะแบ่งออกเป็น ค่าเก็บตัวฝึกซ้อมทั้งในและต่างประเทศ, ค่าจ้างผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้เชี่ยวชาญกีฬา, การส่งแข่งขันกีฬา, การจัดการแข่งขันกีฬา, ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, อุปกรณ์กีฬา, การส่งเสริมกีฬาอาชีพ และกีฬามวย ซึ่งแต่ละประเภทจะมีรายการตรวจสอบเอกสารต่างๆ หากมีครบตามกำหนดก็สามารถเบิกจ่ายเงินในการส่งเสริม และสนับสนุนต่างๆ ได้

 

 

 

โดยระเบียบคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การบริหารกองทุน และการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2559 ข้อ 12 ให้ผู้จัดการกองทุนฯ มีหน้าที่บริหารจัดการกองทุนฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และให้มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

 

 

 

 

1.จัดทำแผนประมาณการรายรับ และรายจ่ายประจำปี รวมทั้งแผนประจำปีล่วงหน้า 4 ปี พร้อมทั้งแผนการดำเนินงาน และแผนการเสนอโครงการที่จะขอรับการส่งเสริม หรือสนับสนุน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาก่อนเริ่มปีบัญชีไม่น้อยกว่า 60 วัน     2.พิจารณา และนำเสนอโครงการ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณา 3.ติดตามผลการดำเนินการของโครงการ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ต่อไป

 

 

 

4.พิจารณา และนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกองทุน เพื่อเป็นเงินรางวัล ทุนการศึกษา หรือการช่วยเหลือด้านสวัสดิการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด  5.เสนอความเห็น หรือแนวทางการดำเนินงานของกองทุนฯ ตลอดจนเสนอแนวทางในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนฯ ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 6.รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล และงานธุรการของกองทุนฯ รวมทั้งติดตามการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกองทุน และ 7.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มอบหมาย

"กองทุนพัฒนาการกีฬา"อวดระบบเช็คลิสต์ เปิดทางสางปัญหางบกีฬาล่าช้า "กองทุนพัฒนาการกีฬา"อวดระบบเช็คลิสต์ เปิดทางสางปัญหางบกีฬาล่าช้า ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด