ข่าว

ผู้ประกันตน เช็คเลย "ของขวัญปีใหม่ 2566" ปีนี้ ประกันสังคม มอบอะไรบ้าง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ผู้ประกันตน เช็คเลย "ของขวัญปีใหม่ 2566" ปีนี้ ประกันสังคม มอบอะไรบ้าง หลัง ขานรับนโยบายนายกฯ ส่งมอบของขวัญปีใหม่ "ให้ ฟรี ลด แรงงานสุขใจ"

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในเรื่องการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพื่อให้ครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของแรงงานทุกกลุ่มทุกวัย กระทรวงแรงงาน

 

 

โดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ส่งมอบ "ของขวัญปีใหม่ 2566" ภายใต้แคมเปญ "ให้ ฟรี ลด แรงงานสุขใจ" เป็นของขวัญปีใหม่กระทรวงแรงงาน 6 ชิ้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้พี่น้อง ผู้ประกันตน ลูกจ้าง นายจ้าง มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น สำนักงาน ประกันสังคม ได้ขานรับนโยบายมอบ "ของขวัญปีใหม่ 2566" สำหรับ ผู้ประกันตน มีดังนี้

 

1. ให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนดอกเบี้ยต่ำ ไม่เกินรายละ 2 ล้านบาท วงเงิน 30,000 ล้านบาท สำนักงานประกันสังคม ได้จัดทำโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน โดยร่วมมือกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถใช้สิทธิในการไถ่ถอนจำนองที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น และลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่อยู่อาศัยในบัญชีเงินกู้ที่กู้อยู่กับธนาคารเดิม โดยมีวงเงินโครงการ 30,000 ล้านบาท และปล่อยกู้ให้ผู้ประกันตนไม่เกินรายละ 2 ล้านบาท และลดภาระดอกเบี้ยของผู้ประกันตนลดลงตลอดระยะเวลาการกู้ ดังนี้

 

- ปีที่ 1 - 5 อัตราดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี คงที่ 5 ปี               

- ปีที่ 6 - 8 อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.00% ต่อปี               

- ปีที่ 9 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR - 0.5% ต่อปี

 

ผู้ประกันตน สามารถยื่นขอสินเชื่อกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2565 - 19 ธันวาคม 2566 หรือจนครบวงเงินที่ได้รับอนุมัติตามโครงการฯ สำหรับคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ สถานะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายใน 12 เดือน ก่อนเดือนที่เข้าร่วมโครงการฯ 

 

ประกันสังคม

 

2. ให้เข้าถึงการรักษา 5 โรค ตามโรงพยาบาลที่กำหนด สำนักงานประกันสังคม มีแนวคิดการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษา โดยการปรับแนวทางการเข้ารับบริการทางการแพทย์ ให้ ผู้ประกันตน ที่ป่วยและมีความจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดหรือทำหัตถการ นำร่องในกลุ่มโรคที่มีผู้ประกันตน เข้ารับการรักษามากที่สุด เพื่อลดการรอคอยการผ่าตัด ลดระยะเวลาการพักฟื้นซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกันตน สามารถกลับไปทำงานได้อย่างรวดเร็วและดำเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ

 

โดยเชิญชวนโรงพยาบาลที่มีศักยภาพ ตามมาตรฐานที่ สำนักงานประกันสังคม กำหนดทำบันทึกความตกลง เพื่อให้ผู้ประกันตนไม่ต้องรอคอยการผ่าตัด หรือการส่งตัวจากโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษา และ สำนักงานประกันสังคม จะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์โดยตรงกับสถานพยาบาลที่บันทึกความตกลง โดยผู้ประกันตนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรับบริการ ถือเป็นแนวทางที่ส่งเสริมและดึงดูดให้สถานพยาบาลที่มีศักยภาพและได้มาตรฐานในการรักษาเข้าร่วมบริการผู้ประกันตน โดยมี การเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงการรักษาด้วยการผ่าตัดหรือทำหัตถการนำร่องในกลุ่ม 5 โรค ได้แก่ 

 

- โรคมะเร็งเต้านม

- ก้อนเนื้อที่มดลูก

- โรคนิ่วในไตหรือ ถุงน้ำดี

- โรคหลอดเลือดสมอง

- โรคหัวใจและหลอดเลือด 

 

 

ประกันสังคม

 

 

ทั้งนี้ เมื่อดำเนินโครงการแล้ว สำนักงานประกันสังคมจะต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดการบริการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผู้ประกันตนต่อไป ซึ่งคาดว่า จะมีผู้ประกันตนมาใช้บริการ ทั้งสิ้นจำนวน 7,500 คน

 

3. ฟรี ค้นหาความเสี่ยงโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจในสถานประกอบการนำร่อง ใน 7 จังหวัด โครงการดูแลสุขภาพผู้ประกันตนในสถานประกอบการ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของผู้ประกันตนในเชิงรุก โดยร่วมมือกับสถานประกอบการที่ ผู้ประกันตน ทำงานอยู่ และสถานพยาบาลในพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรค ค้นหาความเสี่ยง ด้านสุขภาวะเพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันการเจ็บป่วย ลดอาการเจ็บป่วยที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานและคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตน เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในสถานประกอบการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการนำร่องใน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี นนทบุรี ปทุมธานี ระยอง พระนครศรีอยุธยา และสมุทรสาคร ได้รับการตรวจสุขภาพ โดยใช้โมเดลเชิงรุก ดังนี้

 

- เน้นการค้นหาความเสี่ยงโรคหลอดเลือดและหัวใจ

- แบ่งกลุ่มตามความเสี่ยง เสี่ยงสูง ปานกลาง และน้อย

- โรงพยาบาลนัดหมายประเมินเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรายบุคคลระยะเวลา 6 เดือน

- ติดตามผลระบบ Telemedicine และดำเนินการปรับพฤติกรรม

 

เป้าหมาย ผู้ประกันตน 300,000 คน ได้รับการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงด้านสุขภาวะ นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันการเจ็บป่วย เกิดต้นแบบด้านการบริการและป้องกันโรคในสถานประกอบการ โดยสามารถลดค่าใช้จ่าย ของ ผู้ประกันตน ต่อหัวเฉลี่ย รายละ 910 บาท (กลุ่มเสี่ยง) 340 บาท (กลุ่มไม่เสี่ยง) วงเงิน 187.50 ล้านบาท 

 

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า ในนามของสำนักงานประกันสังคม ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการมอบของขวัญ ปีใหม่ 2566 ในครั้งนี้สำนักงานประกันสังคม จะเป็นส่วนหนึ่งในการได้ดูแลผู้ประกันตน ทุกท่านในทุกช่วงของการเกิดวิกฤตการณ์ "ขอให้พี่น้องผู้ประกันตน ลูกจ้าง นายจ้าง รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่เปรียบเสมือนครอบครัวประกันสังคมทุกคน มั่นใจว่า ผมและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมทุกคนทุกพื้นที่ ทั่วประเทศ พร้อมมุ่งมั่นทำงานหนัก ทำงานเชิงรุก และต่อเนื่อง เพื่อให้สำนักงานประกันสังคม เป็นองค์กรที่ประชาชน ยอมรับ เชื่อมั่น ไว้วางใจ ในการสร้างหลักประกัน ความมั่นคงในการดำรงชีวิตแก่ผู้ประกันตน" ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยความห่วงใย และสร้างกำลังใจให้กับผู้ประกันตนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

 

ประกันสังคม

ประกันสังคม

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด