เด่นโซเชียล

"สงกรานต์ กระจ่างเนตร์" สามี แหม่ม คัทลียา ล้มละลาย ราชกิจจานุเบกษาประกาศ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ คําพิพากษาให้จําเลยล้มละลาย จําเลยที่ 2 "สงกรานต์ กระจ่างเนตร์" สามี แหม่ม คัทลียา

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คําพิพากษาให้จําเลยล้มละลาย คดีหมายเลขแดงที่ ล. 2173/2563 ศาลล้มละลายกลาง กองบังคับคดีล้มละลาย 2 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ความว่า ด้วยคดีเรื่องนี้ ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้ บริษัท ชาร์เตอร์เฮ้าส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด จําเลยที่ 1 นายสงกรานต์ กระจ่างเนตร์ จําเลยที่ 2 นางเบญจวรรณ กระจ่างเนตร จําเลยที่ 3 เป็นบุคคลล้มละลายแล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2564

  • จําเลยที่ 1 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ XXXXXXXXXXXXX มีอาชีพ บริษัท จํากัด มีสํานักงานตั้งอยู่ที่ 23 ซอยพหลโยธิน 11 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
  • จําเลยที่ 2 เลขประจําตัวประชาชน X-XXXX-XXXXX-XX-X เกิดเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2516 มีภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่ 67/12 ซอยร่วมฤดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
  • จําเลยที่ 3 เลขประจําตัวประชาชน X-XXXX-XXXXX-XX-X เกิดเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2490 มีภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่ 697/22 ซอยสุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564

นาวิน พลชัย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

 

 

สงกรานต์ กระจ่างเนตร์, แหม่ม คัทลียา, ราชกิจจานุเบกษา, ล้มละลาย, พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด คดีหมายเลขแดงที่ ล.2173/2563 ศาลล้มละลายกลาง กองบังคับคดีล้มละลาย 2 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ความว่า ด้วย ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โจทก์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้จําเลยทั้งสามล้มละลาย และศาลได้มีคําสั่งลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ให้พิทักษ์ทรัพย์ของ บริษัทชาร์เตอร์เฮ้าส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด จําเลยที่ 1 , นายสงกรานต์ กระจ่างเนตร์ จําเลยที่ 2 และนางเบญจวรรณ กระจ่างเนตร จําเลยที่ 3 เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แล้ว

  • จําเลยที่ 1 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ XXXXXXXXXXXXX มีอาชีพ บริษัท จํากัด มีสํานักงานตั้งอยู่ที่ 23 ซอยพหลโยธิน 11 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
  • จําเลยที่ 2 เลขประจําตัวประชาชน X-XXXX-XXXXX-XX-X เกิดเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2516 มีภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่ 67/12 ซอยร่วมฤดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
  • จําเลยที่ 3 เลขประจําตัวประชาชน X-XXXX-XXXXX-XX-X เกิดเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2490 มีภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่ 697/22 ซอยสุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

 

 

ดังนั้น นับแต่วันที่ศาลได้มีคําสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว มีอํานาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคําสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตามมาตรา 24/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตรา 24/1 แล้วไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท ตามมาตรา 173/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

อนึ่ง เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชําระหนี้ในคดีนี้ จะเป็นโจทก์หรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นคําขอรับชําระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคําคู่ความ สํานักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี หรือ สํานักงานบังคับคดี ซึ่งจําเลยมีภูมิลําเนาอยู่ ภายในกําหนดเวลา 2 เดือน นับแต่วันที่โฆษณาคําสั่งนี้ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กําหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ซึ่งตรวจได้จากเว็บไซต์ของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาที่ www.ratchakitcha.soc.go.th

ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563

เบญจา สุภานนท์ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

 

สงกรานต์ กระจ่างเนตร์, แหม่ม คัทลียา, ราชกิจจานุเบกษา, ล้มละลาย, พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

 

สงกรานต์ กระจ่างเนตร์, แหม่ม คัทลียา, ราชกิจจานุเบกษา, ล้มละลาย, พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด