เด่นโซเชียล

ด่วนที่สุด "เลิกสำเนาบัตรประชาชน" ปค. สั่งหน่วยงานในสังกัดเลิกเรียก

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรมการปกครอง แจ้งด่วนที่สุด ทุกจังหวัดให้หน่วยงานในสังกัดเลิกเรียก "สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน" สำเนาทะเบียนบ้าน อำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน

 

นายสมยศ พุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการปกครอง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการปกครอง ทำหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0309.4/ว 25043 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่อง ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกการเรียก "สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน" และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน โดยการไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน โดยขอให้จังหวัดแจ้งหน่วยงานบริการประชาชนในสังกัดกรมการปกครอง ปฏิบัติตามประกาศกรมการปกครองอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป

 

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, ยกเลิกการเรียก, สำเนาทะเบียนบ้าน

 

 

 

ก่อนหน้านี้ นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ลงนามในประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนา "บัตรประจำตัวประชาชน" และสำเนาทะเบียนบ้าน โดยตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 ข้อ 17 ประกอบกับมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ

 

 

 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามกฎหมายที่อยู่ในอำนาจของกรมการปกครองเป็นไปตามคำสั่งหัวหน้า คสช. และมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและลดภาระของประชาชน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อธิบดีกรมการปกครองจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

  1. ให้ยกเลิกการเรียก "สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน" สำเนาทะเบียนบ้าน จากผู้ยื่นคำขออนุมัติ อนุญาต จดทะเบียน จดแจ้ง แจ้ง หรือการดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ หรือประกาศ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง
  2. กรณีจำเป็นและต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอเป็นผู้จัดทำเอกสารชี้แจงดังกล่าวขึ้นเอง โดยห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากการจัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าว
  3. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ผู้รับมอบอำนาจยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจที่ผู้มอบอำนาจลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

 

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, ยกเลิกการเรียก, สำเนาทะเบียนบ้าน

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด