โควิด-19

โรงพยาบาลนครธน เปิด "จองวัคซีน Moderna" ให้เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป เช็กเงื่อนไข

เริ่มแล้ว "โรงพยาบาลนครธน" เปิด "จองวัคซีน Moderna" สำหรับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป เช็กเงื่อนไข รายละเอียดได้ที่นี่

"โรงพยาบาลนครธน" เปิด "จองวัคซีน Moderna" สำหรับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป โดยทางคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประเทศไทยได้อนุญาตให้ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ในเด็กช่วงอายุ 12-17 ปีได้แล้ว

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

รายละเอียด "จองวัคซีน Moderna" สำหรับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปกับ "โรงพยาบาลนครธน" โดยวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา ราคา 1,650 บาท ต่อ 1 เข็ม คาดว่าจะได้รับวัคซีนช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2565 (วัคซีนมีจำนวนจำกัด)

 

เงื่อนไข "จองวัคซีน Moderna" "โรงพยาบาลนครธน"

 

1.ราคานี้รวมค่าวัคซีน ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล (ไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์ กรณีเด็กที่ต้องการปรึกษาแพทย์ก่อนรับวัคซีน)

 

2.วัคซีนเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีโรคประจำตัว หรือ รับประทานยา และมีความกังวลควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับวัคซีน ข้อมูลวัคซีนโมเดอร์นา สำหรับเด็กและวัยรุ่น อายุระหว่าง 12 ปี ถึง 17 ปี 

 

  • ทางคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประเทศไทยได้อนุญาตให้ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ในเด็กช่วงอายุ 12-17 ปีได้แล้ว (ณ วันที่ 10 ก.ย.2564)
  • มีประสิทธิภาพในการป้องกัน และลดความรุนแรงของอาการของโรคในเด็กและวัยรุ่น อายุระหว่าง 12 ปี ถึง 17 ปี
  • จากการศึกษาพบว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพ 93% หลังฉีดเข็มแรก และ 100% หลังฉีดเข็มที่ 2 (ภายหลังการฉีดไปแล้ว 14 วัน)
  • อาการไม่พึงประสงค์ โดยมากจะมีอาการน้อยจนถึงปานกลาง อาการที่พบบ่อย ได้แก่ ปวด บวม แดงบริเวณที่ฉีด ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อ มีไข้

 

3.กรณีที่โรงพยาบาลไม่สามารถจัดหาวัคซีนฉีดให้ท่านได้ โรงพยาบาลยินดีคืนเงินให้เต็มจำนวน

 

4.เนื่องจากโรงพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้จัดหาวัคซีนโดยตรง กรณีที่โรงพยาบาลได้รับจัดสรรวัคซีน ไม่เพียงพอต่อจำนวนการสั่งจอง หรือ ล่าช้ากว่ากำหนด โรงพยาบาลเสนอให้ท่านเลือก ดังต่อไปนี้

  • ขอรับเงินคืนเต็มจำนวน
  • รอโรงพยาบาลได้รับการจัดสรรวัคซีนในรอบต่อไป

 

5.กรณีที่โรงพยาบาลได้จัดเตรียมวัคซีนแล้ว แต่ผู้ซื้อแจ้งยกเลิกฉีดวัคซีนไม่ว่าด้วยเหตุใด โรงพยาบาลจะไม่คืนเงินทุกกรณี ทั้งนี้ ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนสิทธิการฉีดวัคซีนให้ผู้อื่นแทนได้ โดยต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันนัดหมายรับวัคซีนอย่างน้อย 7 วัน

 

6.แพ็กเกจวัคซีนเมื่อชำระเงินแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยน หรือ คืนเงินได้

 

7.ราคานี้สำหรับชาวไทย และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น 

 

8.ลำดับการฉีดวัคซีนจะเป็นไปตามลำดับการชำระเงิน โดยโรงพยาบาลจะทำการนัดหมาย วัน เวลาให้ท่านทราบล่วงหน้า 

 

9.โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข การให้บริการ และราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

โรงพยาบาลนครธน เปิด \"จองวัคซีน Moderna\" ให้เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป เช็กเงื่อนไข

 

CR โรงพยาบาลนครธน