Lifestyle

การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐส่งผลให้เกิดคุณภาพกฎหมายที่ดี เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐถือเป็นภารกิจสำคัญอีกประการหนึ่งของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นอกเหนือจากภารกิจด้านการร่างกฎหมายและการให้ความเห็นทางกฎหมาย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถ คุณธรรม และจริยธรรม ของนักกฎหมายจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การจัดทำร่างกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและเที่ยงธรรม ตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานฯ “Better Regulation for Better Life” หรือพัฒนากฎหมายให้ดีเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐส่งผลให้เกิดคุณภาพกฎหมายที่ดี เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กฎหมายที่มีคุณภาพจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ผู้จัดทำร่างกฎหมายจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำกฎหมายต่าง ๆ และเข้าใจในกฎหมายทุกมิติ มีคุณธรรมจริยธรรม และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นคุณสมบัติสำคัญของนักกฎหมายที่ดี

การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐส่งผลให้เกิดคุณภาพกฎหมายที่ดี เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ สำนักงานฯ ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมนักกฎหมายภาครัฐให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย 1) หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ 28 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2563 - วันที่ 26 มีนาคม 2564 และ 2) หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ 18 วันที่ 23 ธันวาคม 2563 - วันที่ 2 เมษายน 2564 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ จากหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่วมเป็นวิทยากร ซึ่งรูปแบบการฝึกอบรมจะเป็นการบรรยายในห้องประชุม แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 สำนักงานฯ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนจากการบรรยายในห้องประชุมเป็นการบรรยายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ MS TEAM เพื่อช่วยป้องกันและลดการแพร่ระบาด

การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐส่งผลให้เกิดคุณภาพกฎหมายที่ดี เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การฝึกอบรมมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการพัฒนานักกฎหมาย 4 ประการ คือ ประการที่ 1 ด้านกฎหมาย โดยจะต้องพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน และการดำเนินการตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน ประการที่ 2 พัฒนาทักษะด้านกฎหมายเพื่อให้นักกฎหมายมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของนักกฎหมายในการสนับสนุนให้มีกฎหมายที่ดี ลดปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและการตีความกฎหมายที่ไม่ถูกต้องตามเจตนารมณ์และบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อลดภาระที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด ประการที่ 3 ด้านความรู้ โดยพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมนักกฎหมายเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมถึงพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพ และประการที่ 4 ด้านคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานฯ มุ่งเน้นเสริมสร้างให้นักกฎหมายมีการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมายเพื่อเป็นนักกฎหมายที่ดีของประเทศ

การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐส่งผลให้เกิดคุณภาพกฎหมายที่ดี เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การพัฒนานักกฎหมายจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งผลให้กฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีที่จะช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การส่งเสริมและพัฒนานักกฎหมายให้มีความรู้ทั้งในด้านงานกฎหมายและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วจึงเป็นสิ่งสำคัญ ตลอดจนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานทั้งในด้านการร่างกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย ทำให้กฎหมายถูกนำไปใช้อย่างถูกต้อง เป็นธรรม และเป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชน อันจะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด