วันที่ 16 มิถุนายน 2562
#ศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดอยฮาง