royal coronation
วันที่ 23 กรกฎาคม 2562
ประชาสัมพันธ์

นำร่องแก้ปัญหาหนี้นอกระบบจ.นครราชสีมา

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 - 14:44 น.
กระทรวงการคลัง
Shares :
เปิดอ่าน 346 ครั้ง

...

กระทรวงการคลังได้ดำเนินโครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบสำหรับผู้มีรายได้น้อย ในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งถือเป็นจังหวัดแรกและเป็นต้นแบบเพื่อขยายผลการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบสำหรับผู้มีรายได้น้อยไปยังจังหวัดอื่นทั่วประเทศต่อไป เนื่องจากพบว่า จ.นครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้นอกระบบจากฐานข้อมูลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 จำนวน 56,606 คน สูงเป็นลำดับที่ 2 ของประเทศรองจากกรุงเทพมหานคร มีมูลหนี้นอกระบบรวมเป็นเงิน 3,291 ล้านบาท หรือมีมูลหนี้เฉลี่ย 58,138.71 บาทต่อคน

ในการดำเนินโครงการ กระทรวงการคลังได้ประมวลรายชื่อผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้นอกระบบในจ.นครราชสีมา จากฐานข้อมูลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ส่งให้ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อให้ติดต่อนำลูกหนี้นอกระบบแต่ละรายมาเข้าสู่กลไกการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ประกอบด้วย การให้คำปรึกษา ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบ พิจารณาช่วยเหลือด้านสินเชื่อ และดูแลฟื้นฟูศักยภาพการหารายได้ ซึ่งเป็นการใช้กลไกการทำงานของจุดให้คำปรึกษาปัญหาหนี้นอกระบบ ณ สาขาธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ร่วมกับการทำงานของคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจำจ.นครราชสีมา และคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบประจำจ.นครราชสีมา

ซึ่งเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 กระทรวงการคลังได้จัดงานเปิดตัวโครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบสำหรับผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมวี - วัน 1 - 2 โรงแรมวี - วัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยจัดให้มีการอบรมและกิจกรรมสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับการช่วยเหลือด้านสินเชื่อตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้น ให้ได้รับการต่อยอดการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างครบวงจร ในด้านการเสริมสร้างวินัยทางการเงินและการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้เสริม โดยในช่วงเช้ามีกิจกรรมประกอบด้วย การให้คำปรึกษาปัญหาหนี้นอกระบบและแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับหนี้นอกระบบของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจ.นครราชสีมา บริการข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) และการเตือนภัยทางการเงินของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รวมถึงกิจกรรมสาธิตอาชีพ 7 อาชีพ

ในช่วงบ่าย นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้ปาฐกถา ในหัวข้อ “แนวนโยบายของรัฐบาลในการขจัดหนี้นอกระบบเป็นศูนย์” เพื่อสร้างความรับรู้เกี่ยวกับกลไกการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของรัฐบาล

หลังจากนั้นมีการอบรมความรู้พื้นฐานทางการเงิน ในหัวข้อ การจัดทำบัญชีครัวเรือน โดยนางสาวอรจิรา  เนตรอารีย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ การตลาด และพัฒนาลูกค้าองค์กรชุมชน ธนาคารออมสิน และหัวข้อ “แนวทางการหารายได้เสริม” โดยนายทูลทองใจ  ดวนใหญ่ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขาห้วยทับทัน และนายศราวุฒิ  ยงกุล ผู้แทนเกษตรกร

ในโอกาสนี้ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้มอบใบอนุญาตการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ให้แก่ผู้ประกอบการในจ.นครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 12 ราย และมอบสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในจ.นครราชสีมา จำนวน 310 ราย เป็นวงเงิน 12.83 ล้านบาท โดยมี ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้บริหารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้บริหารธนาคารออมสิน และผู้บริหาร ธ.ก.ส. ร่วมเป็นสักขีพยาน

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่า การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบถือเป็นวาระแห่งชาติ และกระทรวงการคลังได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องที่จะขจัดหนี้นอกระบบให้เป็นศูนย์โดยเร็ว ขอขอบคุณหน่วยงานภาคีที่ได้ร่วมแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบร่วมกับกระทรวงการคลังมาโดยตลอด และมอบหมายให้ทุกภาคส่วนเร่งรัดการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืนให้ครอบคลุมทุกจังหวัดและต่อเนื่องต่อไป นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีหนี้นอกระบบติดต่อขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับหนี้นอกระบบได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมซึ่งจะมีการส่งต่อลูกหนี้นอกระบบไปยังธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. เพื่อให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเพิ่มเติมให้ครบวงจรในด้านสินเชื่อ การไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ และการฟื้นฟูศักยภาพของลูกหนี้นอกระบบ ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังได้เน้นย้ำว่า ลูกหนี้นอกระบบที่ได้รับสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินไปแล้ว จะต้องรักษาวินัยในการชำระหนี้โดยยึดหลักเมื่อเป็นหนี้ต้องใช้หนี้ รวมถึงน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ในการดำเนินชีวิต ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันสำหรับปัญหาทางการเงิน  และกระทรวงการคลังมุ่งหวังให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยในประเทศไทยปลอดจากภาระหนี้นอกระบบ ซึ่งจะนำไปสู่การมีรายได้เพียงพอ มีเงินออม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

Shares :
เปิดอ่าน 346 ครั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ