กิจกรรม Sci.KU Research Utilization and Innovation Forum หัวเรื่อง นวัตกรรมยางพารา

เศรษฐกิจ   7 ก.ย. 2561

กิจกรรม Sci.KU Research Utilization and Innovation Forum หัวเรื่อง นวัตกรรมยางพารา 

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 341 ชั้น 3 อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

กิจกรรม  Sci.KU Research Utilization and Innovation Forum (นวัตกรรมยางพารา)จัดโดย คณะทำงานฝ่ายพัฒนานวัตกรรมของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางวัสดุยางและพอลิเมอร์เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม และคณะวิทยาสาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 150 คน เป็นผู้แทนจากหน่วยงานรัฐบาลและเหล่าทัพ ผู้แทนจากภาคการเกษตรและเอกชน คณาจารย์ คุณครู นิสิต นักศึกษา นักเรียน และสื่อมวลชน

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์ได้มีโอกาสนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของคณาจารย์มานำเสนอเพื่อให้เกิดการผลักดันไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงต่อสังคม และเพื่อเป็นเวทีของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้มีโอกาสแสดงออกถึงการพัฒนาแนวความคิดทางนวัตกรรม กิจกรรมนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทางนวัตกรรมของประเทศอย่างเป็นระบบ จนถึงการเชื่อมโยงผลงานวิจัยที่ได้ไปสู่หน่วยงานที่ต้องการใช้ประโยชน์ เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาครัฐและภาคเอกชนตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำของแต่ละอุตสาหกรรม รวมถึงเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดการยกระดับประเทศสู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เติบโต และก้าวไปข้างหน้าร่วมกันทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน

กิจกรรม Sci.KU Research Utilization and Innovation Forum หัวเรื่อง นวัตกรรมยางพารา

กิจกรรม Sci.KU Research Utilization and Innovation Forum หัวเรื่อง นวัตกรรมยางพารา


เปิดอ่าน 78
Recommended ที่เกี่ยวข้อง