ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย-นาเฮียใช้ จ.สุพรรณบุรี

ZogZag77 > ททท  :  1 มิ.ย. 2560

แหล่งข้อมูลสำหรับศึกษาหาความรู้เรื่องข้าวและวิถีชีวิตชาวนาไทยในอดีต
จากความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของตระกูลเจริญธรรมรักษา ที่เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ โดยการค้นหาเกษตรกรที่ขยันซื่อสัตย์และรับผิดชอบในหน้าที่มาช่วยพัฒนาระบบเมล็ดพันธุ์ข้าว จนได้ข้าวที่มีความบริสุทธิ์สูงผ่านเกณฑ์ตามที่ พ.ร.บ. พันธุ์พืชกำหนด ในปี พ.ศ. 2540 จนมีสมาชิกชาวนาที่ปลูกข้าวให้ จำนวน 313 ครอบครัวบนพื้นที่ประมาณ 5 พันไร่
ในปี พ.ศ. 2553 คุณนิทัศน์ เจริญธรรมรักษา บุตรชายของเฮียใช้ ได้ริเริ่มก่อตั้งศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย เพื่อนเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้ที่มีความสนใจศึกษาหาความรู้เรื่องข้าว และวิถีชีวิตชาวนาไทยในอดีต และเพื่อเป็นการตอบแทนชาวนาผู้มีพระคุณและแผ่นดินเกิด และก่อสร้างเรือนไทยหลังงามมากมาย เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ อาทิ เรือนศูนย์รวมดวงใจไทยทั้งชาติเรือนพระแม่โพสพ และเรือนวิถีชีวิตชาวนาไทยในอดีต ฯลฯ
ปัจจุบันคุณนิทัศน์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ และที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการเมล็ดพันธุ์ในกับชมรมผู้ผลิต และจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดสุพรรณบุรี การริเริ่มก่อตั้งศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยขึ้น จึงให้ประโยชน์มหาศาลแก่ส่วนรวม ทำให้บุคคลทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของข้าวและชาวนา เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวให้ผู้สนใจได้เข้าชมแหล่งสำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรี
ทริปตัวอย่าง 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว จ.สุพรรณบุรี-อ่างทอง
วันแรก : สุพรรณบุรี
ช่วงเช้า
• เยี่ยมชมหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์วรวิหารและเจ้าพ่อหลักเมือง เยี่ยมชมอุทยานมังกรสวรรค์ พิพิธภัณฑ์ลูกหลานมังกร หมู่บ้านมังกรสวรรค์
• ตลาดเก่าร้อยปีสามชุก หมู่บ้านอนุรักษ์ความไทย
ช่วงบ่าย
• ชมพันธุ์ไม้ ณ ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง อ.อู่ทอง
• สักการะพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ
• ศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย
วันที่สอง : จ.อ่างทอง
ช่วงเช้า
• เที่ยวชมตลาดศาลเจ้าโรงทอง สัมผัสปลายพระหัตถ์ของหลวงพ่อใหญ่ ณ วัดม่วง
• ชม Unseen โบสถ์เก่าแก่ ที่มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมรอบโบสถ์ พร้อมสักการะหลวงพ่อแก่น หลวงพ่อวันดี หลวงพ่อศรี และหลวงพ่อสุข
ช่วงบ่าย
• ชมการปั้นตุ๊กตาชาววัง นมัสการหลวงพ่อพระพุทธไสยาสน์ ณ วัดป่าโมกวรวิหาร
• เยี่ยมชมหมู่บ้านทำกลอง และกลองขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

Must Know
- เฮียใช้ คือคุณพิชัย เจริญธรรมรักษาเป็นบิดาของคุณนิทัศน์ ผู้ก่อตั้งศูนย์ฯ
- ที่ศูนย์ฯ มีจำหน่าย เมล็ดข้าวสวยพันธุ์ต่างๆ อาทิ ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวทับทิมชุมแพ ข้าวเหลืองอ่อน ข้าวเหนียวลืมผัวและข้าวนาปรัง และผักปลอดสารพิษ
ที่เที่ยวห้ามพลาด
เรือนศูนย์รวมดวงใจไทยทั้งชาติ เรือนไทยที่ตั้งใจแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวง ภายในจัดแสดงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ
เรือนพระแม่โพสพ จัดแสดงองค์พระแม่โพสพทำมาจากไม้สักผ่านฝีมือการแกะสลักอย่างประณีตงดงาม
กิจกรรมห้ามพลาด
• ค้นคว้าความรู้เรื่องการทำนาและองค์ความรู้ต่างๆ ที่เรือนหนังสือพระราชกรณียกิจและเรือนหนังสือข้าว

สภานที่ : 150/6 หมู่ 8 ต. บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

เบอร์โทร : 09-2626-1515

เวลาทำการ : 08:00 - 17:00

เว็บไซต์ : www.herechai.com

คลิกดูแผนที่ด้วย Google Mapเปิดอ่าน