คนพิการทำบัตรประชาชนได้

ดิฉันมีญาติพิการทางการได้ยิน และทางสติปัญญา ซึ่งตอนนี้อายุ 40 ปีแล้ว บิดาต้องการไปทำบัตรประจำตัวประชาชนให้บุตร จึงไปที่สำนักงานเขตบางเขน เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2554 แจ้งว่า ต้องการทำบัตรประจำตัวคนพิการ เพื่อไปขอเบี้ยยังชีพคนพิการ และรับสิทธิการรักษาพย

 เนื่องจากไปติดต่อที่ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนฯ ที่จดทะเบียนคนพิการ เจ้าหน้าที่แจ้งว่า ต้องมีบัตรประชาชนด้วย ดิฉันจึงแจ้งไปว่าคนพิการไม่เคยมีบัตรประชาชน เจ้าหน้าที่บอกว่า เป็นระเบียบที่ต้องใช้ประกอบกัน แต่อำนวยความสะดวกอนุโลมให้ใช้สูติบัตรตัวจริงได้ แต่ถ้าไปทำบัตรประชาชนได้ก็ควรไปทำ ให้มีชื่อและมีรูปหน้าตัวเองในฐานทะเบียนราษฎร เพื่อป้องกันการถูกสวมสิทธิ
 ดิฉันจึงพาญาติไปทำบัตร ปรากฏว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน แจ้งว่าคนพิการไม่ต้องทำบัตรประชาชน ญาติดิฉันก็ยืนยันจะทำ แต่เจ้าหน้าที่เขตบางเขนนอกจากจะไม่ทำให้แล้ว ยังยืนยันว่า ไม่ต้องทำ ให้ไปทำบัตรคนพิการแทน แล้วไปปริ๊นท์กฎกระทรวงมหาดไทย เรื่องการทำบัตรประชาชน พ.ศ.2548 เรื่องการยกเว้น การทำบัตรประชาชน ในนั้นรวมบุคคลพิการไว้ด้วย
 ดิฉันโทรไปที่ศูนย์ที่จดทะเบียนคนพิการ เจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่ทำให้ก็ไม่เป็นไร แต่จริงๆ ต้องทำถ้าต้องการจะทำ พร้อมปริ๊นท์คำสั่ง และระเบียบต่างๆ มาให้ดิฉันดู 3 ฉบับ ซึ่งถ้ามีข้อโต้แย้งใดๆ กับสำนักงานเขต ให้ต่างคนต่างนำเอกสารมาดู ซึ่งเอกสารที่ดิฉันได้รับมาก็มีบางวรรคที่ยกเว้นการทำบัตรประชาชนคนพิการจริง แต่ก็จะมีวรรคต่อท้ายว่า ถ้าคนพิการมาแสดงตนด้วยตนเอง สำนักงานเขตต้องทำให้โดยไม่เลือกปฏิบัติ
 ถึงตอนนี้ดิฉันก็ยังคงไม่ทราบจริงๆ ว่า คนพิการสามารถทำบัตรประชาชนได้หรือไม่ คนพิการลำบากในการประกอบกิจวัตรประจำวันและด้านอื่นๆ มากแล้ว ยังถูกจำกัดสิทธิที่ควรจะได้อีกหรือ 
ญาติคนพิการซ้ำซ้อน
ตอบ
 นางอลิสา หาญกิจ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางเขน ชี้แจงว่า คนพิการทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ตามกฎหมาย ทุกสำนักงานเขตให้บริการคนพิการและผู้สูงอายุเป็นพิเศษ โดยไม่ต้องรอคิว สามารถใช้ช่องทางด่วน (fast track) ได้ทันที 
 สอบถามเจ้าหน้าที่แจ้งว่า เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม ที่ผ่านมา มีชายสูงอายุมาขอปรึกษากับเจ้าหน้าที่งานทะเบียนราษฎร ไม่ใช่งานทะเบียนบัตร ว่า ลูกพิการต้องการทำบัตรประจำตัวประชาชนไม่สามารถเดินทางมาทำบัตรได้ด้วยตนเอง แต่ต้องการทำบัตรเพื่อนำไปเป็นหลักฐานในการทำบัตรประจำตัวคนพิการ
 เจ้าหน้าที่งานทะเบียนราษฎรแนะนำไปด้วยความหวังดีว่า ถ้านำตัวคนพิการมาถ่ายรูปทำบัตรไม่ได้ก็ไม่สามารถทำบัตรประจำตัวประชาชนได้  ตามกฎกระทรวง คนพิการได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนก็ได้ หากมีสูติบัตรสามารถนำไปแสดง เพื่อขอทำบัตรคนพิการและใช้สิทธิตามกฎหมายได้เหมือนกัน
 แต่คนที่มาสอบถามแจ้งว่า เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนฯ ที่จดทะเบียนคนพิการ บอกว่าต้องใช้บัตรประชาชนมาเป็นหลักฐานด้วย เจ้าหน้าที่จึงได้ปริ๊นท์กฎกระทรวงให้เพื่อนำไปยืนยันว่า คนพิการสามารถทำบัตรประจำตัวคนพิการได้ โดยไม่ต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลักฐาน
 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนบอกว่า คนพิการที่ไม่เคยทำบัตรเลย ถือเป็นการขอทำบัตรเกินกำหนด ตามกฎหมายกำหนดไว้ อายุ 15 ปี ต้องทำบัตรครั้งแรก หลักฐานที่ใช้มีสูติบัตรและบุคคลรับรอง แต่การทำบัตรก็ต้องนำผู้ขอมีบัตรมาถ่ายรูปด้วย
ลุงแจ่ม


เปิดอ่าน