ขอใช้เงินก่อนตาย

ตามที่ธนาคารกรุงไทยได้เข้าร่วมโครงการเงินกู้อเนกประสงค์สำหรับผู้รับบำนาญ โดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันแล้วนั้น

 ผมและเพื่อนๆ ที่เป็นข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น อบจ. อบต. และเทศบาล ได้ไปติดต่อขอกู้เงินจากธนาคารกรุงไทย ปรากฏว่า ทางธนาคารไม่มีโครงการนี้สำหรับข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น คงมีแต่ข้าราชการบำนาญที่รับบำนาญจากกรมบัญชีกลางเท่านั้น
 ผมอยากได้เงินกู้บำเหน็จตกทอดที่ยังเหลืออีก 15 เท่าของเงินบำเหน็จตกทอด มาใช้จ่ายในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยไม่ต้องรอให้ตายก่อน
ขรก.บำนาญส่วนท้องถิ่น
ตอบ
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชี้แจงว่า โครงการเงินกู้อเนกประสงค์สำหรับผู้รับบำนาญ โดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันนั้น เป็นการดำเนินการตามที่กรมบัญชีกลาง มีการแก้ไขกฎหมาย พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 ซึ่งได้ให้สิทธิประโยชน์นี้แก่ข้าราชการบำนาญ ตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว
 กรณีข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 เพื่อให้ข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น ได้รับสิทธิประโยชน์นี้เช่นเดียวกัน
 ตามขั้นตอนของการแก้ไขกฎหมาย ได้ผ่านความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในหลักการแล้ว ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบ เพื่อจัดส่งร่างกฎหมายให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบอีกครั้ง และเมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ ก็จะเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณาและประกาศใช้ต่อไป
 ใช้ให้หมด...ไม่ต้องเหลือให้ลูกหลาน
ลุงแจ่ม


เปิดอ่าน