วันนี้ในอดีต สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอลที่ 2 เสด็จเยือนไทย

พระองค์เป็นพระสันตะปาปาที่สำคัญที่สุดองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์สมัยปัจจุบัน พระองค์ทรงเดินทางรอบโลกเพื่อเยี่ยมเยียนคริสตชนมากกว่าพระสันตะปาปาองค์ใด ๆ ในอดีต

 

********************          

          วันนี้เมื่อ 35 ปีก่อน เป็นอีกวันสำคัญไม่เพียงกับ “คริสตชนไทย” แต่ยังหมายรวมถึงชาวไทยทั้งประเทศในมิติที่ว่า "สมเด็จพระสันตะปาปา นักบุญ จอห์น ปอล ที่ 2" หรือ "ประมุขแห่งวาติกัน" ได้เสด็จมาเยือนประเทศไทยครั้งแรกและอย่างเป็นทางการ อันนับเป็นหน้าประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยกับนครวาติกัน ครั้งสำคัญอีกด้วย

          ทั้งนี้ ชาวไทยยุคสมัยหนึ่งคงจำกันได้กับภาพประวัติศาสตร์ในครั้งนั้น นับแต่ที่คนไทยได้ทราบข่าวการเสด็จเยือนประเทศในแถบเอเชีย โดยเฉพาะประเทศไทยนั้น สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 ได้มีวาระการเสด็จเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2527

          โดยวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 เครื่องบินพระที่นั่งของสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น  ปอล ที่ 2  และคณะผู้ติดตาม  ลงจอด ณ ท่าอากาศยานทหาร  กองบัญชาการกองทัพอากาศ  ดอนเมือง โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ขณะดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร) เป็นผู้แทนพระองค์ในการต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปาที่ท่าอากาศยาน
          ต่อมาเวลา 15.00 น.สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น  ปอล ที่ 2 เสด็จยังพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อเข้าเฝ้า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

วันนี้ในอดีต สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอลที่ 2 เสด็จเยือนไทย       

 

          โดยในวันนั้นมีบันทึกไว้ว่า ประมุขแห่งวาติกันมีพระราชปฏิสันฐานกับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังต่อไปนี้

          1. ขณะนี้ข้าพเจ้าเปี่ยมด้วยปิติ ข้าพเจ้าสัมผัสแผ่นดินไทยด้วยความโสมนัสยิ่ง เป็นการพระราชทานเกียรติอย่างยิ่งแก่ข้าพเจ้า ที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จบรมพิตรใน “ดินแดนแห่งความยิ้มแย้ม” นี้ ดังที่ประเทศไทยเป็นที่รู้จักทั่วโลก และใน “ดินแดนแห่งเสรีภาพ” นี้ ซึ่งเป็นความหมายของนามประเทศไทย

 

วันนี้ในอดีต สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอลที่ 2 เสด็จเยือนไทย

ขอบคุณภาพจาก http://catholichaab.com/main/index.php/2015-09-11-15-03-01/2015-11-02-04-11-10/1520-1

 

          ข้าพเจ้าซาบซึ้งชื่นชมในน้ำพระราชหฤทัยที่ได้ทรงเชิญข้าพเจ้ามาเยือนประเทศอันสวยงามของสมเด็จบรมบพิตร ข้าพเจ้าขอตอบสนองพระราชไมตรีจิตอันบริบูรณ์ด้วยพระราชธรรมด้วยความเคารพและเทิดทูน ข้าพเจ้ารู้สึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว) เป็นผู้แทนพระองค์ในการต้อนรับข้าพเจ้าที่ท่าอากาศยาน

 

วันนี้ในอดีต สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอลที่ 2 เสด็จเยือนไทย

ขอบคุณภาพจาก http://catholichaab.com/main/index.php/2015-09-11-15-03-01/2015-11-02-04-11-10/1520-1

 

 

วันนี้ในอดีต สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอลที่ 2 เสด็จเยือนไทย

ขอบคุณภาพจาก http://catholichaab.com/main/index.php/2015-09-11-15-03-01/2015-11-02-04-11-10/1520-1

 

          2.ข้าพเจ้าถือว่าการเยี่ยมเยือนครั้งนี้ เป็นการเชิดชูความสัมพันธ์อันยืนนานและเปี่ยมด้วยมิตรไมตรีระหว่างประเทศไทยกับนครรัฐวาติกัน การมายังประเทศไทยครั้งนี้ถือว่าได้รับพระราชทานเกียรติให้ได้มีโอกาสเยี่ยมตอบการที่สมเด็จบรมพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จไปเยือนสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ที่ 23 ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาก่อนหน้าข้าพเจ้าเมื่อ คริสตศักราช 1960 ข้าพเจ้าหวังที่จะได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงการที่สมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อนได้เสด็จไปเยี่ยมสมเด็จพระสันตะปาปา พอล ที่ 6 เมื่อคริสตศักราช 1972 ท่านผู้ทรงดำรงตำแหน่งก่อนหน้าข้าพเจ้ามิสามารถทรงเยี่ยมตอบด้วยพระองค์เองได้ และบัดนี้ข้าพเจ้าปลื้มปิติที่สามารถปฏิบัติหน้าที่แทน พร้อมกันนั้นยังได้มีโอกาสอันน่าพึงพอใจที่จะได้พบปะกับพี่น้องคาทอลิกที่จะได้ร่วมบำเพ็ญภาวนาและที่จะได้เป็นกำลังใจแก่เขา ในการรับใช้ผู้อื่นฉันพี่น้อง

 

วันนี้ในอดีต สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอลที่ 2 เสด็จเยือนไทย

ขอบคุณภาพจาก http://catholichaab.com/main/index.php/2015-09-11-15-03-01/2015-11-02-04-11-10/1520-1

          3. ข้าพเจ้าทราบดีว่า การพำนักในประเทศไทยครั้งนี้ แม้จะเป็นระยะเวลาสั้นแต่ก็จะเป็นการให้โอกาสได้ประสบด้วยตนเองถึงคุณค่าอันหยั่งลึกอยู่ในชีวิตจิตใจของมนุษย์ ซึ่งเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตทางสังคมและทางวัฒนธรรม อีกทั้งขนบธรรมเนียมและประเพณีของไทย การได้อาคันตุกะของประเทศซึ่งยึดถือว่า เสรีภาพเป็นคุณลักษณะอันเป็นส่วนประกอบสำคัญของประชากรนั้น คือเกียรติอันยิ่งใหญ่โดยแน่แท้ในโลกปัจจุบันของเรานี้ ประวัติความเป็นไทของประเทศไทย และจิตตารมณ์โอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันอันเลื่องชื่อของประเทศไทยเป็นเครื่องเตือนให้รำลึกถึงความมุ่งมั่นปรารถนาอย่างลึกซึ้งของครอบครัวมนุษยชาติในอันที่จะเจริญชีวิตอยู่ในสันติสุข ในความสามัคคีกลมเกลียว และในความเป็นพี่น้อง โดยเฉพาะการที่สมเด็จบรมพิตรทรงเคารพสิทมธิของมนุษยชนในด้านเสรีภาพทางศาสนานั้น นำเกียรติอย่างไพศาลมาสู่ประเทศของสมเด็จบรมพิตร

          การเยี่ยมเยือนของข้าพเจ้ามุ่งแสดงออกซึ่งความรู้สึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของข้าพเจ้าเองเป็นส่วนตัวและของพระศาสนจักรคาทอลิกทั่วโลก อีกทั้งรู้สึกขอบคุณรัฐบาล ตลอดจนประชาชนแห่งดินแดนอันทรงเกียรตินี้ที่ได้ทีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้หนีร้อนมาพึ่งเย็นจากประเทศใกล้เคียง ความเมตตากรุณาที่มีต่อประชาชนผู้ตกอยู่ในความทุกข์ทรมานนั้น เป็นสิ่งที่โน้มน้าวข้าพเจ้าให้เข้ามาอยู่ใกล้ชิดท่านทั้งหลาย ผู้เป็นพี่น้องชายหญิงของข้าพเจ้าในประเทศไทย และมีส่วนทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่า การพำนักอยู่ในดินแดนอันยิ่งใหญ่ของท่าน อบอุ่นเสมือนหนึ่งอยู่ในบ้านของตนเอง

           ข้าพเจ้าขอพระพรพิเศษของพระเป็นเจ้า ถวายแด่สมเด็จบรมพิตร และบรรดาประชากรผู้เป็นที่รักของสมเด็จบรมพิตรทั่วทุกท่าน

           ขอถวายพระพร

           

 

วันนี้ในอดีต สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอลที่ 2 เสด็จเยือนไทย

ขอบคุณภาพจาก http://catholichaab.com/main/index.php/2015-09-11-15-03-01/2015-11-02-04-11-10/1520-1

 

           ขณะที่ในโอกาสนั้น พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ก็ได้มีพระราชดำรัสกับสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอลที่ 2 ถึงความผูกพันระหว่างพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกกับราชอาณาจักรไทย ที่มีมาเป็นเวลาหลายร้อยปี ตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนความเจริญงอกงามของคริสตศาสนาในประเทศไทย รวมทั้งทรงยกย่องสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ในฐานะผู้แผ่ความสงบร่มเย็นและความสว่างแจ่มใสแก่ชาวโลกด้วย

          ภาพที่ยังคงตราตรึงในความทรงจำอย่างมิรู้ลืม ก็คือการก้มลงจูบผืนแผ่นดินไทยขององค์สมเด็จพระสันตะ ปาปา จอห์น ปอลที่ 2 เฉกเช่นที่ทำในหลายประเทศ

          ขณะเดียวยังมีภารกิจต่างๆ อีกมากมายภายในวันเดียว คือรุ่งขึ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม  สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 ยังได้เสด็จไปยังศูนย์อพยพผู้ลี้ภัยชาวอินโดจีน ที่  อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี, อาสนวิหารอัสสัมชัญ  บางรัก  บรรดาพระสงฆ์  นักบวช  และฆราวาสชาย-หญิงคาทอลิกเข้าเฝ้า

           เสด็จไปประกอบพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ  และทรงเป็นประธานในพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่จำนวน 23 องค์ พร้อมกับทรงปิดปีศักดิ์สิทธิ์สำหรับประเทศไทย ณ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ อ.สามพราน  จ.นครปฐม

          เสด็จไปในงานสโมสรสันนิบาตที่รัฐบาลจัดถวายพระเกียรติ ณ ตึกสันติไมตรี  ทำเนียบรัฐบาล,  เสด็จเยี่ยมโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  ถนนสาทรใต้  เพื่อประสาทพรผู้ป่วยและเสวยพระกระยาหารค่ำ, และช่วงเวลา 23.00 น. เสด็จจากสถานเอกอัครสมณทูตวาติกัน  สู่สนามบินดอนเมือง จากนั้นเสด็จเครื่องบินพระที่นั่งออกจากสนามบินดอนเมืองสู่กรุงโรม (ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.catholic.or.th/popejohnpaulII/visit/page3.html)

          กล่าวสำหรับพระประวัติ

          สมเด็จพระสันตะปาปา นักบุญจอห์น ปอลที่ 2 มีพระนามเดิมว่า การอล ยูแซฟ วอยตือวา เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2463 (ค.ศ. 1920) ที่หมู่บ้านวาดอวิตแซ ใกล้เมืองกรากุฟ ประเทศโปแลนด์ บิดาเป็นทหารมียศเป็นจ่าทหารและเกษียณราชการแล้ว มารดาเสียชีวิต เมื่อคาโรลยังเป็นเด็ก ท่านเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์พิเศษ ชอบการกีฬาเป็นอันมาก ท่านยังชอบบทกวีและการแสดงละคร

          หลังจากการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 1 คณะพระคาร์ดินัลทั่วโลกก็มีมติเลือกให้พระคาร์ดินัลการอล วอยตือวา ประมุขแห่งอัครมุขมณฑลกรากุฟ ซึ่งขณะนั้นมีพระชนมายุเพียง 58 พรรษา ขึ้นเป็นประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ค.ศ. 1978 นับเป็นพระสันตะปาปาองค์ที่ 264 ที่สืบตำแหน่งต่อจากนักบุญซีโมนเปโตรอัครทูต

 

วันนี้ในอดีต สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอลที่ 2 เสด็จเยือนไทย

ภาพในปี 2523

 

          สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2 เป็นประมุขของคริสตจักรโรมันคาทอลิกทั่วโลก เป็นพระสันตะปาปาที่ไม่ใช่ชาวอิตาเลียนองค์แรกในรอบ 455 ปี และเป็นพระสันตะปาปาองค์แรกที่เป็นชาวโปแลนด์ รวมทั้งยังเป็นพระสันตะปาปาที่ได้รับเลือกขณะที่มีอายุน้อยที่สุดแห่งศตวรรษที่ 20 อีกด้วย

          พระองค์เป็นพระสันตะปาปาที่สำคัญที่สุดองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์สมัยปัจจุบัน พระองค์ทรงเดินทางรอบโลกเพื่อเยี่ยมเยียนคริสตชนมากกว่าพระสันตะปาปาองค์ใด ๆ ในอดีตที่ผ่านมา ทรงต่อต้านกระแสทุนนิยมที่ไร้ขอบเขต การกดขี่ทางการเมือง ยืนกรานในการต่อต้านการทำแท้ง และปกป้องวิถีทางของศาสนจักรในเรื่องเพศของมนุษย์

          พระองค์ท่านได้รับการประกาศเป็นนักบุญโดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2557 (ค.ศ. 2014) ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร กรุงโรม หรือหลังสิ้นพระชนม์ไปแล้ว 9 ปี

 

วันนี้ในอดีต สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอลที่ 2 เสด็จเยือนไทย

 

          โดยพระองค์สิ้นพระชนม์เมื่อเมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2548 (ค.ศ.2005) ด้วยพระชนมายุ 84 พรรษา เมื่อเวลา 21.37 น. ตามเวลาท้องถิ่น หรือเวลา 02.37 น. ของวันอาทิตย์ (ที่ 3) ตามเวลาในประเทศไทย หลังจากที่คืนวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม

          โดยทรงมีไข้สูง อันเป็นผลจากการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ หลังจากนั้นทรงช็อค และมีอาการพระหทัยล้มเหลว จากนั้นพระอาการของพระองค์ก็ทรุดหนักลงเรื่อยๆ จนสิ้นพระชนม์อย่างสงบในที่สุดในห้องส่วนพระองค์

 

วันนี้ในอดีต สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอลที่ 2 เสด็จเยือนไทย

 

          สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2 ทรงปกครองศาสนจักรรวมระยะเวลาทั้งสิ้น 26 ปี 15 วัน ซึ่งยาวนานที่สุดเป็นอันดับที่ 3 ตามประวัติศาสตร์ของศาสนจักรโรมันคาทอลิกอันยาวนานนับ 2,000 ปี โดยเชื่อว่านักบุญเปโตรทรงเป็นผู้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปายาวนานที่สุด คือ 37 ปี

////////////

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก 

http://catholichaab.com/main/

https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_John_Paul_II#/media/File:JPII_on_bier.jpg

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่