ลุยต่อ Sports for All 4.0 หวัง ปชช.ออกกำลังเพิ่ม 3 แสน

กีฬา  :  13 ม.ค. 2561

 ก.ท่องเที่ยวและกีฬาสานต่อกิจกรรม Sports for All 4.0 ทั่วประเทศ ตั้งเป้าปี 61 ประชาชนร่วมกิจกรรมออกกำลังเพิ่ม 3 แสนคน 

      นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ปี 2561 นี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้สานต่อกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ Sports for All  4.0 ใน 76 จังหวัด ตามแนวทางที่รัฐบาลให้ทุกส่วนราชการให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย โดยให้มีกิจกรรมการออกกำลังกายทุกวันพุธ ระหว่างเวลา 15.30-16.30 น. เพื่อสร้างเสริมให้ข้าราชการมีสุขภาพพลานามัยที่ดี รวมถึงจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกกำลังกาย หรือกิจกรรมทางกายมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564) เรื่องการส่งเสริมให้มวลชนมีการออกกำลังกายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกีฬา อีกด้วย
    สำหรับปี 2560 หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม Sports for All 4.00 for Good Health and Good Life ถึง 115,302 คน และกิจกรรมนี้เป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยทั่วทุกภูมิภาค ได้เข้าถึงการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา ก่อเกิดสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ลดปัญหาสังคม สามารถใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว “Sports Tourism” ด้วย
    โดยปี 2561 คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560- กันยายน 2561 รวมกว่า 3 แสนคน และยังเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่สำคัญของแต่ละจังหวัดผ่านสื่อมือถือหรืออื่นๆ ทั้งนี้ ส่วนภูมิภาคจะส่งความเคลื่อนไหวการทำกิจกรรมผ่าน Facebook Live หรือ Line 
    สำหรับ กิจกรรม Sports for All  4.0 จะมีดังนี้ 
     1.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ Sports For All 4.00 ทุกวันพุธ เวลา 17.00-18.00 น.  โดยใช้สถานที่ของจังหวัด (Land Mark) หรือสถานที่ท่องเที่ยว เป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรม 2.บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงฯ และพื้นที่ทุกภูมิภาคของประเทศ 3. เพิ่มทางเลือกของกิจกรรมการออกกำลังกายให้มีความหลากหลาย
และ 4. ส่งเสริมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว“Sports Tourism” เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวและกีฬา และเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย 
    พร้อมกันนี้ ขอเชิญชวนประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมและตื่นตัวกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมถึงร่วมกันสร้างให้ประเทศไทยเป็น Sports Tourism                     


เปิดอ่าน