กกท.ของบปี 61จัด “โมโตจีพี”

กกท.ของบปี 61จัด โมโตจีพี, กกท, จัด, กกทของบปี, 61จัด, โมโตจีพี, บิ๊กเสือ

"บิ๊กเสือ" สกล วรรณพงษ์ ผู้ว่า กกท.ชงเรื่องถึง กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ของบปี 61 จัดศึกจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก “โมโตจีพี”

    นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ดกกท.) ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
    ที่ประชุมให้ความเห็นชอบข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2550 วงเงิน 882,767,309 บาท ประกอบด้วย 1.งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วงเงิน 745,809,900 บาท 2.งบลงทุนที่จะขอผูกพันจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วงเงิน 116,957,409 บาท และ 3.เงินสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (เงินนอกงบประมาณ) วงเงิน 20,000,000 บาท
    นอกจากนี้ที่ประชุมยังให้ความเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนกิจการทั่วไปประจำปี 2560 ให้แก่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยจำนวน 2 สมาคม เป็นเงิน 3,115,000 บาท ได้แก่ 1.สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย เป็นเงิน 2,400,000 บาท และ 2.สมาคมกีฬาลอนโบว์ลสแห่งประเทศไทย โดยเห็นชอบการจ่ายเงินเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 เมื่อผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ กกท.เรียบร้อยแล้ว ให้สมาคมกีฬาได้รับเงินอุดหนุนกิจการทั่วไปได้ก่อนร้อยละ 50 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และระยะที่ 2 เบิกจ่ายหลังจากสมาคมกีฬาจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีและส่งหลักฐานครบตามข้อบังคับ กกท. ฉบับที่ 7 กำหนด ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ. กกท.หมวด 4 การส่งเสริมและสนับสนุนกีฬามาตรา 33 เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬา คณะกรรมการมีอำนาจให้ทุนทรัพย์สิน หรือสิทธิประโยชน์อื่นแก่คณะกรรมการกีฬาจังหวัด สมาคมกีฬา นักกีฬา หรือบุคลากรกีฬา เพื่อใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา
    นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการประชุมครั้งนี้ไม่ได้มีการหารือเรื่องการจัดการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก “โมโตจีพี” เพิ่มเติม แต่ในเรื่องของงบประมาณที่รัฐบาลจะสนับสนุน 100 ล้านบาท ซึ่งเป็นเพียง 1 ใน 4 ของงบการจัดการแข่งขันทั้งหมดนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ปรึกษากับสำนักงบประมาณแล้ว เบื้องต้นจะทำเรื่องเพื่อขออนุมัติงบประมาณปี 2561 ของการกีฬาแห่งประเทศไทยเพิ่มเติมกับคณะรัฐมนตรี โดยไม่ใช้งบประมาณของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
 


เปิดอ่าน