มทร.ธัญบุรีรับ"รีไทร์"เรียนใหม่ไม่รับขาดวินัย-ความประพฤติ

มทร.ธัญบุรีรับ"รีไทร์"เรียนใหม่ไม่รับขาดวินัย-ความประพฤติ : คอลัมน์... เจาะประเด็นร้อน โดย... คุณภาพชีวิต qualitylife4444@gmail.com


          ขอยืนยันว่าเด็กที่ถูกรีไทร์จากความประพฤติจะไม่รับกลับมาเรียนเด็ดขาด ขณะนี้มีผู้สมัครแล้วประมาณ 90 คน ซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์เรียนจะต้องผ่านการประเมินศักยภาพโดยสาขา

          หลากหลายเหตุผลที่นักศึกษาโดนรีไทร์ทั้งเรียนไม่ไหว ปัญหาครอบครัวขาดเสาหลักจนต้องออกไปทำงานหาเงินส่งตัวเองเรียน รวมทั้งปรับตัวไม่ได้ วินัยไม่พอ ทะเลาะวิวาท ความประพฤติไม่ดี จนต้องโดยรีไทร์ไปตามกระบวนการ คำถามคือ ถ้าสถาบันการศึกษาแห่งใดแห่งหนึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่โดยรีไทร์ออกไปแล้ว2 ปี กลับมาเรียนใหม่นั้นเหมาะสมหรือไม่ และจะมีคุณภาพการศึกษาหรือไม่ หรือจริงๆ แล้วทำเพื่อจุดประสงค์อะไรกันแน่...
   
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) คือสถาบันอุดมศึกษาที่ประกาศ เปิดรับนักศึกษาที่โดนรีไทร์ไปแล้ว 2 ปีเท่านั้นมีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนระดับปริญญาตรีปี 2561 โดยจะหมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 25 พฤษภาคม โดยมีเงิื่อนไขว่านักศึกษาที่สมัครได้จะต้องมีความประพฤติดีและสามารถเทียบโอนผลการเรียนได้ในวิชาที่ได้เกรด ซี ขึ้นไป

 

มทร.ธัญบุรีรับ"รีไทร์"เรียนใหม่ไม่รับขาดวินัย-ความประพฤติ

 

          ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ   อธิการบดี มทร.ธัญบุรี อธิบายว่า สาเหตุที่นักศึกษาเหล่านี้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอาจเป็นเพราะนักศึกษาปรับตัวไม่ได้ ขาดความพร้อม และมีผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำ เป็นต้น ซึ่งเชื่อว่าการที่นักศึกษาปรับตัวไม่ได้ ไม่ได้หมายความว่านักศึกษาไม่สามารถเรียนได้ และเชื่อว่าการเปิดโอกาสครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่พ้นสภาพเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนอีกครั้ง หากนักศึกษาสามารถเรียนจบ มีงานทำ มีอาชีพที่ดีในอนาคต ถือเป็นการเพิ่มตัวเลขต่อการพัฒนากำลังคนที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศอีกด้วย
 

          ยันให้โอกาสนศ.ปัดเพิ่มยอด  
          “การเปิดรับครั้งนี้ถือเป็นการดูแลนักศึกษาและให้โอกาสใหม่ ไม่ถือว่าเป็นการเพิ่มยอดนักศึกษา เพราะตอนนี้มทร.ธัญบุรีเปิดรับนักศึกษา 6,500 คน มีนักศึกษษยืนยันสิทธิ์แล้ว 4,700 คน และอยู่ระหว่างรับสมัครทีแคสรอบ 3 และปีการการศึกษา 2560 มีผู้เข้ารับศึกษาเกินกว่ายอดที่ตั้งไว้ การเปิดรับสมัครนักศึกษาที่พ้นสภาพครั้งนี้ถือเป็นการให้โอกาสมากกว่า” 
    
          อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ยืนยันว่าเมื่อ 2 ปีก่อน มทร.ธัญบุรีรับนักศึกษาที่พ้นสภาพจากคณะวิศวกรรมศาสตร์กลับเข้ามาเรียนเป็นคณะแรกจำนวนกว่า 20 คน โดยสอบสัมภาษณ์ เมื่อผ่านก็ให้นักศึกษากลุ่มนี้เริ่มเรียนใหม่ และพบว่านักศึกษาเหล่านี้มีผลการเรียนที่ดีมาก จบมามีงานทำจึงเปิดรับสมัครนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทุกคณะทุกสาขาวิชา ในปีการศึกษา 2561

 

มทร.ธัญบุรีรับ"รีไทร์"เรียนใหม่ไม่รับขาดวินัย-ความประพฤติ

 

          “การเปิดรับสมัครนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของ มทร.ธัญบุรี ครั้งนี้ เปิดรับเฉพาะอดีตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่เปิดรับนักศึกษาที่พ้นสภาพจากมหาวิทยาลัยอื่น ซึ่งก่อนจะดำเนินการได้มีการประชุมผู้บริิหารมหาวิิทยาลัยและพิจารณากันอย่างรอบคอบแล้ว  โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะเทียบโอนรายวิชาที่มีผลการเรียนตั้งแต่เกรดซีขึ้นไปและเรียนเพิ่มเติมในวิชาการอื่นต่อไป เราไม่ได้มีเจตนาอื่นนอกจากการเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความจำเป็นที่ออกไปทำงานไปด้วย จะได้กลับมาเรียนอีก และยังสามารถเลือกเรียนได้โดยที่ยังสามารถทำงานไปด้วย" อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าว
  
          ขณะที่ ณัชติพงศ์ อูทอง ในฐานะผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ เสริมว่านักศึกษาบางคนที่ถูกรีไทร์เกิดจากหลายปัจจัย เช่น ขาดแคลนทุนทรัพย์ ไม่ถนัดกับสาขาที่เรียนอยู่ ปรับตัวไม่ได้ จึงคิดว่าควรให้โอกาสเด็กดีกว่าต้องไปพ้นสภาพในชั้นปีที่ 3-4 แล้วต้องเริ่มต้นใหม่ จึงได้นำเข้าหารือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการและวิจัยซึ่งมีคณบดีทุกคณะเข้าร่วม ซึ่งทุกฝ่ายเห็นตรงกัน จึงมีมติออกมาและนำเสนออธิการบดี มทร.ธัญบุรี ลงนามไปเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม

 

มทร.ธัญบุรีรับ"รีไทร์"เรียนใหม่ไม่รับขาดวินัย-ความประพฤติ


    
          ซึ่งตามระเบียบมหาวิทยาลัยกรณีได้เกรดซี ขึ้นไป สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ แต่ถ้าได้เกรดต่ำกว่านั้นต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ซึ่งระเบียบเปิดให้มีการเทียบโอนทั้งจากผู้ที่ลาออกไปแล้วหรือผู้สำเร็จการศึกษาไปแล้วและต้องการกลับมาเรียนใหม่เพื่อได้วุฒิปริญญาตรีเพิ่ม ก็สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ แต่ถ้าเป็นการเทียบโอนคนละสาขาก็อาจจะใช้เวลาเรียนเพิ่มมากขึ้น
ไม่รับเด็กรีไทร์จากความประพฤติ 
  
          “ขอยืนยันว่าเด็กที่ถูกรีไทร์จากความประพฤติจะไม่รับกลับมาเรียนเด็ดขาด ขณะนี้มีผู้สมัครแล้วประมาณ 90 คน ซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์เรียนจะต้องผ่านการประเมินศักยภาพโดยสาขา จะใช้วิธีการสัมภาษณ์หรือประเมินศักยภาพเบื้องต้นด้วยการสอบ หรือดูพอร์ตโฟลิโอ แต่ถ้าต้องการเปลี่ยนสาขาก็อาจจะต้องมีการทดสอบเพื่อประเมินศักยภาพเบื้องต้นตามความเหมาะสม” 
   
          ด้านกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) กล่าวว่า จริงๆ ทุกมหาวิทยาลัยต่างรับเด็กรีไทร์กลับเข้าเรียนอยู่แล้ว เพียงแต่ไม่ได้ประกาศอย่างชัดเจน แต่ทั้งนี้ก็ต้องดูกรณีที่นักเรียนออกกลางคัน หรือรีไทร์ด้วยว่ากรณีร้ายแรงหรือไม่ หากเป็นกรณีที่นักศึกษามีการปรับตัว ปรับนิสัย หรือไม่กระทำการอะไรที่ทำให้ต้องถูกรีไรท์ เชื่อว่าทุกมหาวิทยาลัยจะเปิดโอกาสให้เด็กกลุ่มนี้เข้าเรียน เพราะหากไม่ให้เข้าเรียนอาจะเป็นการจำกัดสิทธิ์เด็ก

 

มทร.ธัญบุรีรับ"รีไทร์"เรียนใหม่ไม่รับขาดวินัย-ความประพฤติ

 

          มข.รับเด็กรีไทร์เข้าเรียน 
          “มข.รับเด็กกลุ่มนี้เข้าเรียน แต่มีการพิจารณาตามความเหมาะสม เพราะไม่มีคุณสมบัติของมหาวิทยาลัยข้อไหนกำหนดไม่ให้เด็กกลุ่มนี้เข้าเรียน ตอนนี้มหาวิทยาลัยได้มีการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หรือทีแคส ซึ่งเป็นปีแรก ทำให้ระบบการรับรอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน และรอบที่ 2 การรับแบบโควตา ยังไม่สามารถรับเด็กได้ตามจำนวนที่กำหนด แต่เชื่อว่ารอบอื่นๆ สามารถรับนักศึกษาได้ตามที่ต้องการ ซึ่งการรับเด็กรีไทร์หรือไม่ก็คงไม่น่าจะเกี่ยวกับจำนวนนักศึกษาลดลง” อธิการบดีมข.กล่าว
   
          ด้านอดีตนักศึกษาที่เคยถูกรีไทร์ กล่าวว่า เห็นด้วย เพราะการถูกรีไทร์ของเด็กนั้นมีหลายปัจจัย ซึ่งบางคนอาจจะมีเหตุผลจากครอบครัว หรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทำให้เมื่อเวลาเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยจึงไม่มีความพร้อม อีกทั้งเด็กบางคนเมื่อเข้าเรียนไม่ได้อยากมีปัญหา แต่เมื่อพบปัญหาอาจทำให้ไม่มีความพร้อมที่จะเรียนจึงต้องกระทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสม หรือต้องออกก่อนเรียนจบ ดังนั้นการจะเปิดให้เด็กกลุ่มนี้เข้าไปเรียนต้องกำหนดเงื่อนไขชัดเจนว่าเข้ามาเรียนแล้วเด็กต้องมีความพร้อมในตนเอง หรือมีเกณฑ์ต่างๆ ในการกำหนดให้เด็กกลุ่มนี้ ขณะเดียวกันเด็กรีไทร์ก็ควรเห็นคุณค่าของโอกาสที่ตนเองได้รับอีกครั้งด้วย

          ให้โอกาสซ้ำทำให้เด็กขาดวินัย
          นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.บูรพา กล่าวว่า การให้โอกาสแบบนี้เหมือนให้โอกาสซ้ำแล้วซ้ำอีก ทำให้เด็กขาดวินัยในตัวเอง และเมื่อจบออกมาแล้วก็เป็นปัญหา เชื่อว่าเด็กที่ถูกรีไทร์ไม่ใช่เด็กที่เรียนไม่เก่ง แต่เด็กขาดระเบียบวินัยในตนเองและไม่ตั้งใจเรียนเอง ถือว่าเป็นปัญหาที่เกิดจากตนเอง และการที่มหาวิทยาลัยนำนโยบายดังกล่าวมาใช้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของเด็กแต่เป็นประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเอง
     

 

มทร.ธัญบุรีรับ"รีไทร์"เรียนใหม่ไม่รับขาดวินัย-ความประพฤติ


          นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า โดยหลักการมหาวิทยาลัยสามารถทำได้หากไม่ผิดระเบียบของมหาวิทยาลัย ถือเป็นการให้โอกาสนักศึกษา ที่สำคัญต้องคำนึงถึงคุณภาพการศึกษา อย่าไปทำให้คุณภาพการศึกษาด้อยลง
  
          ทั้งนี้การให้โอกาสดังกล่าวมหาวิทยาลัยอาจจะต้องพิจารณาความเหมาะสม เช่น ถ้านักศึกษาถูกให้พ้นสภาพนักศึกษาจากข้อหาที่ไม่รุนแรง อย่างกรณีเกรดเฉลี่ยไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่มหาวิทยาลัยกำหนด ก็ควรให้โอกาส แต่หากถูกให้ออกด้วยข้อหาที่รุนแรง เช่น ทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกาย จนถึงขั้นมีการดำเนินคดีตามกฎหมายอาจต้องพิจารณาให้รอบคอบนั่นเอง
 


เปิดอ่าน