ทีแคส สะดุด! เว็บล่มสารพันปัญหาทปอ.อ่วม

ทีแคส สะดุด! เว็บล่มสารพันปัญหาทปอ.อ่วม : คอลัมน์... เจาะประเด็นร้อน  โดย... ชุลีพร อร่ามเนตร   qualitylife4444@gmail.com 


          ปัจจุบันอยู่ในกระบวนการรับสมัครรอบที่ 3 การรับตรงร่วมกันผ่านทางเว็บไซต์ http://tcas.cupt.net/ ซึ่งการรับสมัครรอบนี้มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม 55 แห่ง มีคณะ/สาขาวิชาให้เลือก 3,267 คณะ/สาขาวิชา รับนักเรียนจำนวน 89,392 คน 

          วันที่ 16 พฤษภาคมนี้ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจะแถลงข่าวความคืบหน้าการรับตรงรอบที่ 3 พร้อมเปิดข้อมูลจำนวนผู้สมัครล่าสุด และความพร้อมของระบบไอทีและข้อมูล 16 หลักสูตรใหม่ทั่วประเทศ รับนโยบายรัฐบาลที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หลังจากเว็บรับสมัครล่มจนต้องขยายวันรับสมัครจากเดิมวันที่ 9-13 พฤษภาคม เป็นวันที่ 9-19 พฤษภาคม เลื่อนวันชำระเงินจากวันที่ 9-14 พฤษภาคม เป็นวันที่ 9-20 พฤษภาคม

          กลายเป็นกระแสในโลกโซเชียลขึ้นมาทันที สำหรับ “การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ทีแคส รอบ 3 รับตรงร่วมกัน” เมื่อเว็บรับสมัครล่มแล้วล่มอีก..แถมในเว็บต่างๆ น้องๆ นักเรียนหลายคนต่างตั้งกระทู้ถามเกี่ยวกับปัญหาทีแคสรอบ 3 ที่เกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาข้อมูล/เอกสารทีแคสรอบ 3, อัพโหลดข้อมูลที่ต้องใช้เวลานาน, การแก้ไขไฟล์ข้อมูลต่างๆ ไม่ได้, แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับช่องโหว่ในทีแคส อาทิ การกั๊กที่ในรอบที่ 3 ปฏิทินที่มีความยาวนานเกินไป, ข้อสอบกลางมีความซ้ำซ้อน ฯลฯ

 

ทีแคส สะดุด! เว็บล่มสารพันปัญหาทปอ.อ่วม

 


          ปีการศึกษา 2561 ถือเป็นปีแรกที่มีการใช้ทีแคส โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จัดทำขึ้นเพื่อต้องการลดความเหลื่อมล้ำและการวิ่งรอกสอบของเด็กๆ ซึ่งวางระบบการคัดเลือก รับสมัครทั้งหมด 5 รอบ ดังนี้ 

          รอบที่ 1 รับด้วย Porfolio (แฟ้มสะสมงาน) แบ่งเป็น รอบที่ 1/1 เปิดรับ 107,765 คน สมัคร 134,859 คน ผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์ 59,140 คน ยืนยันสิทธิ์ 39,847 คน คิดเป็น 37% รอบที่ 1/2 เปิดรับ 60,726 คน สมัคร 64,828 คน เคลียริ่งเฮ้าส์ 35,997 คน ยืนยันสิทธิ์ 25,476 คน คิดเป็น 42%

          รอบที่ 2 การรับแบบโควตา โครงการพิเศษต่างๆ เปิดรับสมัคร 144,873 คน สมัคร 224,124 คน ผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์ 84,043 คน คิดเป็น 58.01% ยังไม่มียืนยันสิทธิ์

          ปัจจุบันอยู่ในกระบวนการรับสมัคร รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ผ่านทางเว็บไซต์ http://tcas.cupt.net/ ซึ่งการรับสมัครรอบนี้มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม 55 แห่ง มีคณะ/สาขาวิชาให้เลือก 3,267 คณะ/สาขาวิชา และรับนักเรียนจำนวน 89,392 คน โดยแยกเป็น มหาวิทยาลัยสมาชิก ทปอ. 26 แห่ง รับ 57,917 คน, มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) 27 แห่ง รับ 31,318 คน และสถาบันสมทบ 2 แห่ง รับ 157 คน และรับนักเรียนในโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 12 มหาวิทยาลัย 15 สาขาวิชาใหม่ และ 24 สาขาวิชาปรับปรุงและ กสพท 2,676 คน

 

ทีแคส สะดุด! เว็บล่มสารพันปัญหาทปอ.อ่วม

 

          นอกจากนั้น จะมีเปิดรอบที่ 3.5 การเคลียริ่งเฮ้าส์ของมรภ.และมทร.โดยกำหนดปฏิทิน ดังนี้ มรภ.และมทร. รับตรงอิสระ 24 พฤษภาคม, มรภ.และมทร.ส่งรายชื่อมายังทปอ. 10 มิถุนายน, เคลียริ่งเฮ้าส์ของ มรภ.และมทร. 12-14 มิถุนายน ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ 16 มิถุนายน

          ทั้งนี้ ในรอบที่ 3 นี้ จะเปิดรับนักเรียนในโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษา 12 มหาวิทยาลัย 15 สาขาวิชาใหม่ และ 24 สาขาวิชาปรับปรุง โดยบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกําลังคนที่มีสมรรถนะและศักยภาพสูง ผ่านการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 50% เน้นสาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หลักสูตรบัณทิตพันธุใหมเพื่อประเทศไทย 4.0 ประจําปการศึกษา 2561 มีดังนี้  หลักสูตรปรับปรุง ได้แก่ 1.อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2.อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ จุฬาฯ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร 3.อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ  จุฬาฯ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

          4.หุ่นยนตเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 5.อุตสาหกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยพะเยา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร 6.อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร  7.อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ มทส. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตร การจัดการความปลอดภัย ดานอาหาร (นานาชาติ)

 

ทีแคส สะดุด! เว็บล่มสารพันปัญหาทปอ.อ่วม

 

          ขณะที่หลักสูตรใหม่ 2561 ได้แก่  8.หุนยนตเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุนยนตและปญญาประดิษฐ (หลักสูตรสหวิทยาการ) 9.อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
          10.อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ(มจพ.) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส 11. อุตสาหกรรมดิจิทัล มจพ. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรขอมูลและการวิเคราะหเชิงสถิติ 12. อุตสาหกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริการดิจิทัล 13.อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ 

          14.อุตสาหกรรมดิจิทัล มธ. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและนวัตกรรมขอมูล 15.อุตสาหกรรมดิจิทัล มธ. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล และ 16.อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร มธ. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและนวัตกรรมทางอาหาร  และการรับของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท) 2,676 คน หลังจากนั้น จะดำเนินการเคลียริ่งเฮ้าส์ 26-28 พฤษภาคม ประกาศผล 8 มิถุนายน

          สุชัชวีร์ สุวรรณรัตน์ ประธานทปอ. กล่าวว่า ขณะนี้ทปอ.ได้แก้ไขปัญหาเว็บล่ม เนื่องจากมีเด็กเข้าจำนวนมาก 4 หมื่นคนต่อวินาที ยืนยันว่าระบบการรับสมัครมีความเสถียร โดยมีจำนวนผู้สมัครเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม จำนวน 1.5 แสนคน นักเรียนยังสมัครได้อีกจนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม และในวันที่ 16 พฤษภาคม นี้ ทปอ.จะแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงและปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

 

ทีแคส สะดุด! เว็บล่มสารพันปัญหาทปอ.อ่วม

 

          “ปัญหาที่เกิดขึ้นแม้เป็นปัญหาทางด้านเทคนิค แต่ในฐานะประธาน ทปอ.เสียใจและต้องขอโทษนักเรียนและผู้ปกครองทุกคนที่ทำให้เกิดความไม่สะดวกและเกิดความวิตกกังวล ที่ผ่านมาเมื่อเกิดปัญหาขึ้นอธิการบดีมหาวิทยาลัยทุกแห่งทั่วประเทศมิได้นิ่งนอนใจ ได้นำผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์จากราชการและเอกชนชั้นนำเข้ามาช่วยแก้ไข โดยดำเนินการปรับปรุงระบบทางเข้าหรือการล็อกอินให้รองรับได้มากขึ้น 3 เท่าตัว มีการเพิ่มเซิร์ฟเวอร์จาก 4 เป็น 12 เครื่อง เมื่อผู้สมัครเข้าสู่ระบบแล้วยังใช้เทคนิคการสร้างระบบบ่อพักข้อมูลบนฐานข้อมูลหลัก ก่อนที่จะนำข้อมูลของผู้สมัครลงไปบรรจุลงระบบฐานข้อมูลหลักต่อไป ทำให้สามารถแก้ปัญหาการแออัดและการติดคอขวด ช่วยให้เกิดการเลื่อนไหลมากยิ่งขึ้น” สุชัชวีร์ กล่าว

          นักเรียนสามารถสอบถามที่ โทร.0-2354-5150-2 หรือ http://tcas.cupt.net/หรือทาง e-mail :contact@aupt.or.th ส่วนที่พลาดทีแคสรอบ 3 นี้ ยังมีรอบที่ 4 รับแบบแอดมิชชั่นส์มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม 61 แห่ง มี คณะ/สาขาวิชาให้เลือก 3,276 คณะ/สาขาวิชา รับนักศึกษา 80,971 คน แยกเป็น มหาวิทยาลัยสมาชิก ทปอ 26 แห่ง รับ 50,763 คน, มรภ.และมทร. 7 แห่ง 6,837 คน, สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 25 แห่ง 23,055 คน และสถาบันสมทบ 3 แห่ง 316 คน และรอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ซึ่งคาดว่าจะมีที่นั่งว่าง 35,765 คน


เปิดอ่าน