ยกเลิกเข้าเรียน "เงื่อนไขพิเศษ" ปี 61

ผู้ปกครองยอมจ่ายเงินแลกที่เรียน หรือ"แป๊ะเจีียะ"เพื่อเข้าเรียนโรงเรียนดีเด่นดัง"ติดตามทางออกปัญหานี้กับ "มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์"เลขาฯภตช.

        เนื่องด้วย ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ(ภตช) ได้รับร้องเรียนจาก พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ข้าราชการ สื่อมวลชน ว่าปีการศึกษา 2560 มีการเปิดช่องว่างให้มีการทุจริตคอร์รัปชั่นการรับนักเรียนด้วยเงื่อนไขพิเศษจำนวนมาก มีทั้งการเปิดเผยคลิปการเรียกสินบนการรับนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง

        การไม่ประกาศรายชื่อตัวสำรองพร้อมคะแนนสอบ การรับบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์แลกที่นั่งเข้าเรียน ทำให้มีการเลือกปฏิบัติ ทุจริต การใช้ตำแหน่งหน้าที่ทางราชการ บีบให้ผู้อำนวยการโรงเรียนรับนักเรียนของบุคคลนั้น ๆ เข้าเรียน หรือ ใช้เงื่อนไขการรับนักเรียน โดยการบีบเอาเงินบริจาคเข้าสถานศึกษาหรือเข้าส่วนตัวเป็นจำนวนมาก 

        การดำเนินการดังกล่าวเป็นที่ทราบกันทั่วไปในประเทศไทย ซึ่งเป็นมานานหลาย 10 ปี ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะเป็นบ่อนทำลายความมั่นคงของเยาวชน ที่จะเติบโตเป็นกำลังของชาติในอนาคต

        จะทำให้พวกเขาเรียนรู้วัฒนธรรมทุจริตของผู้ปกครอง และ คุณครูซึ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ถ้าเกิดความเคยชินจนเป็นนิสัย ไม่ว่าจะเข้าสอบมหาวิทยาลัย สอบเข้ารับราชการ-เอกชน การเติบโตในระบบราชการ หรือ เอกชนก็จะใช้วิธีติดสินบนทุจริตทุกรูปแบบ เข้าไปแล้วก็ต้องถอนทุนคืนกับเงินภาษีของแผ่นดิน

        ทำให้ประเทศไทย มีบุคคลากรที่ไม่อุทิศเพื่อประเทศชาติ มีแต่บุคคลากรที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง-ครอบครัว ในระยะยาวจะเป็นบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติ อย่างไม่มีทางแก้ปัญหาได้ สุดท้ายเราจะสิ้นชาติ        

        ปัจจุบันประเทศไทยเราก็ยังประสบปัญหานี้อยู่อย่างแก้ไม่ได้ อาทิ การทุจริตออกนโยบายการผูกขาดธุรกิจโดยทุนใหญ่ การเป็นนายทุนหนุนนโยบายพรรคการเมือง การซื้อข้าราชการเพื่อให้ออกนโยบาย กฎหมายเอื้อให้ตนเองได้ประโยชน์ การซื้อหน่วยงานองค์กรอิสระ รวมถึงกระบวนการยุติธรรม

        สิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเป็นกระบวนการทุจริตปลายทาง ซึ่งประเทศไทยของเราควรจะต้องหยุดขบวนการทุจริตตั้งแต่ต้นทางคือการเข้าเรียนตั้งแต่ต้น ให้มีระบบเข้าเรียนเป็นไปด้วยความสามารถตนเอง ตามความมุมานะของตนเองให้เหมาะสม

        รัฐมีหน้าที่จัดสถานศึกษาให้มีคุณภาพเท่าเทียมกัน จัดงบประมาณให้เพียงพอต่อรายจ่ายในการพัฒนาบุคลากรของชาติ ถ้าตัดวงจรพวกนี้ได้ ต่อไปในอนาคตจะไม่มีข้าราชคนใดวิ่งเต้นเพื่อมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดีเด่นดัง หรือ โรงเรียนแข่งขันสูง วิ่งมาเป็นผู้บริหารระดับสูงในกระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ เพื่อถอนทุนคืนเพราะจะไม่มีวิธีถอนทุนคืนได้อีก

      ดังนั้นเพื่อให้การปฏิรูปประเทศไทยได้สำเร็จ ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ(ภตช) จึงเรียนมาให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เร่งดำเนินการดังนี้

        1.ขอให้ยกเลิกการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ 6 ข้อ จาก 7 ข้อ  ยกเว้น นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในลำดับสุดท้าย ในปีการศึกษา 2560 เพื่อนำยอดการรับนักเรียนนี้ไปอยู่ในส่วนของการสอบทั่วไปเพื่อความเท่าเทียบกันของทุกชนชั้น

        2.ขอให้ตรวจสอบ-เปิดเผยรายชื่อการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนที่มีอัตราแข่งขันสูงระดับก่อนประถมศึกษา-ประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 357 โรงเรียน ว่าแต่ละรายชื่อนักเรียนที่รับเข้ามาเข้ามาด้วยเงื่อนไขพิเศษข้อใด บุคคลใดหรือนิติบุคคลใดประสานขอมา ใช้ฐานะใดขอมา และ เมื่อตรวจสอบแล้วว่าเจ้าหน้าของรัฐใดประสานมา ให้ดำเนินการทาง วินัย-อาญา-แพ่ง ต่อไป ทั้งผู้ประสานขอมา และ ผู้อำนวยการโรงเรียนนั้นๆ

        3.ขอให้ตรวจสอบ-เปิดเผย รายชื่อผู้บริจาค จำนวนเงินบริจาคพร้อมใบเสร็จของโรงเรียนที่มีอัตราแข่งขันสูงระดับก่อนประถมศึกษา-ประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 357 โรงเรียน ที่รับบริจาคตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2560 ถึง ปัจจุบัน ที่มียอดเงินบริจาคตั้งแต่ 5,000 – 2,000,000 บาท

        4.เมื่อตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้าเรียนด้วยเงื่อนไขพิเศษ และ พบว่าผู้ปกครองหรือผู้แทนบริจาคเงินของนักเรียนคนนั้นบริจาคเงินมากผิดปกติวิสัยของการบริจาคตามสมัครใจ ซึ่งจะผิดต่อ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา พ.ศ.2552 หมวด 1 การรับเงินหรือทรัพย์สิน ส่วนที่ 1 บททั่วไป ข้อ 6(2) ต้องเป็นการบริจาคด้วยความสมัครใจและไม่เป็นไปเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์หรือเงื่อนไขผูกพันที่จะให้ประโยชน์ต่อผู้ใดโดยเฉพาะ

        ไม่เพียงเท่านั้น ยังผิดต่อคำสั่ง คสช 28/2559 อีกทั้ง พ.ร.บ.ประกอบรํฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) มาตรา 123/2 ให้ดำเนินการเอาผิดทางอาญา-วินัย -แพ่ง กับ ผู้รับ,ผู้ให้การสนับสนุน-ผู้ให้ ตามกฎหมาย อีกทั้งถอดถอนรายชื่อนักเรียนผู้นั้นออกจากการเป็นนักเรียนโรงเรียนนั้นๆ จึงเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อปฏิรูปประเทศให้สำเร็จต่อไป

        ทั้งในวันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.30 น.ที่ ศูนย์บริการประชาชน ตรงข้าม ทำเนียบรัฐบาล สำนักงาน ก.พ. ซึ่ง ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ(ภตช) นำโดย นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ และ คณะฯ จะเดินทางมายื่นหนังสือต่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้ดำเนินการดังกล่าว


เปิดอ่าน