ถ้าลูกเป็น"เด็กพิเศษ"จะเรียนที่ไหน?

ที่นี่ "โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(มสด.) คือสถานศึกษาที่ เปิดให้ทุกคนเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ทั้งเด็กพิเศษและทั่่วไป : ชุลีพร อร่ามเนตร

         ถ้ามีคนมาบอกว่า ลูกคุณเป็น“เด็กพิเศษ”คงยากที่พ่อแม่หลายคนที่จะยอมรับได้อย่างง่ายดาย แต่ถ้าในท้ายที่สุดเมื่อสรุปได้จากพฤติกรรมและทั้งครูและแพทย์ลงความเห็นว่า “ใช่”แล้วเด็กเหล่านั้นยิ่งต้องได้รับการดุแลที่ถูกต้อง ทั้งด้านการศึกษา สังคมแวดล้อม เพื่อให้พวกเขาได้เติบใหญ่อยู่ในสังคมได้ในอนาคต

       ที่นี่ “โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ”มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(มสด.) คือสถานศึกษาที่ เปิดให้ทุกคนเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ทั้งเด็กพิเศษและทั่่วไปเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ได้เรียนร่วมกับเด็กปกติ สนับสนุนทุกด้าน

ถ้าลูกเป็น"เด็กพิเศษ"จะเรียนที่ไหน?

       “ตอนนี้พ่อแม่ส่วนใหญ่มักไม่ยอมรับว่าลูกของตนเองเป็นเด็กพิเศษ อยู่ในกลุ่มที่มีภาวะความเสี่ยงเด็กที่มีความต้องการเป็นพิเศษทั้งที่เด็กกลุ่มนี้ หากได้รับการดูแลเอาใจใส่ ฝึกฝนพัฒนาการ พฤติกรรม ทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น สอดรับกับศักยภาพความรู้ความสามารถของพวกเขา จะทำให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ จึงอยากฝากทุกครอบครัวที่มีลูกอยู่ในกลุ่มเด็กที่มีความต้องการเป็นพิเศษ หรือมีความบกพร่องเฉพาะด้านควรยอมรับและส่งเสริมศักยภาพของเด็กให้เต็มที่”ผศ.อรุณศรี จันทร์ทรง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(มสด.) กล่าว

       ทุกปีจะมีเด็กที่มีความต้องการพิเศษมาสมัครเข้าเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล ไปจนถึงประถมศึกษาโรงเรียนจัดการศึกษาเรียนร่วมให้ความสำคัญในการพัฒนาเด็กทุกกลุ่มให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้เด็กพิเศษที่เข้าเรียนจะผ่านขั้นตอนการคัดกรองการสัมภาษณ์ เช่น เด็กบางคนไม่พูด ไม่สบตากับผู้พูดโรงเรียนจะมีครูเฉพาะทางที่จบการศึกษาพิเศษมาพิจารณาลักษณะของเด็ก ซึ่งถ้ามีพฤติกรรมที่เข้าข่ายว่าเป็นเด็กกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ จะให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศเข้ามาดูแลโดยผ่านการตัดสินใจจากพ่อแม่ร่วมด้วย

ถ้าลูกเป็น"เด็กพิเศษ"จะเรียนที่ไหน?

    ผศ.อรุณศรี จันทร์ทรง

    “เด็กบางคน พฤติกรรมอาจไม่ชัดเจน แต่มีลักษณะที่อยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงเมื่อเปิดภาคเรียนโรงเรียนจะให้ครูอนุบาลคอยสังเกต โดยได้มีการอบรมครูอนุบาลให้มีความรู้ เข้าใจลักษณะ พฤติกรรมของเด็กที่น่าจะเข้าข่ายภาวะดังกล่าว หลังจากนั้น จะให้ครูการศึกษาพิเศษร่วมสังเกตด้วย และถ้าพบว่าเด็กมีความต้องการพิเศษ หรือมีความบกพร่องในบางเรื่อง เช่น บกพร่องทางสมอง ร่างกาย เด็กที่มีสมองผิดปกติ ฯลฯจะเชิญผู้ปกครองเข้ามาพูดคุย ซึ่งหากผู้ปกครองยอมรับว่าลูกของตนเองมีความต้องการพิเศษ จะยินดีให้ความร่วมมือและยินยอมให้ครูการศึกษาพิเศษเข้ามาช่วยอบรมดูแลเด็ก แต่ถ้าพ่อแม่บางคนไม่ค่อยยอมรับความจริง เขาก็จะปฏิเสธซึ่งทางโรงเรียนจะแนะนำ และคอยสังเกตพฤติกรรมของเด็กในห้องเรียน หรือเข้าไปช่วยเหลือดูแลเด็กในบางเรื่อง”ผศ.อรุณศรี กล่าว

ถ้าลูกเป็น"เด็กพิเศษ"จะเรียนที่ไหน?

       หลักสูตรการจัดการศึกษาเรียนร่วมของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มสด.จะมีการวางกิจกรรม การเรียนการสอนทั้งด้านวิชาการ และทักษะชีวิตให้เด็กตามรายบุคคล โดยจะมีครูประจำชั้น ครูการศึกษาพิเศษ ครูพี่เลี้ยง คอยดูแลช่วยเหลือเด็ก รวมถึงมีระบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อเป็นการฝึกฝนให้เด็กทุกคนได้ใช้ชีวิตร่วมกัน

       เด็กทุกคนของโรงเรียนละอออุทิศ มสด.จะไม่รู้สึกว่าตัวเองมีความแตกต่างกัน ทุกคนเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข เพราะหลักสูตรระดับอนุบาล เป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเหมาะกับเด็กทุกกลุ่ม ขณะที่ ระดับประถมศึกษา การจัดการเรียนการสอนจะเอื้อให้เด็กเรียนร่วมกันได้ ยกเว้น วิชาคณิตศาสตร์ และภาษา ครูด้านการศึกษาพิเศษจะรับไปช่วยสอน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบรายบุคคล ส่วนวิชาอื่นๆ เด็กที่มีความต้องการพิเศษสามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้

ถ้าลูกเป็น"เด็กพิเศษ"จะเรียนที่ไหน?

      ผศ.อรุณศรีกล่าวต่อไปว่า เด็กกลุ่มนี้พบจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ และพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็มักไม่ยอมรับว่าลูกตัวเองเป็น ซึ่งการที่พ่อแม่คิดแบบนี้จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการ พฤติกรรมของเด็ก เพราะถ้าเด็กไม่ได้รับการส่งเสริม พัฒนาตามศักยภาพ ความถนัดของพวกเขาจะทำให้เด็กมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือมีปัญหาการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น

     ดังนั้น การที่พ่อแม่ยอมรับสิ่งที่ลูกเป็น และให้ทางโรงเรียนได้เข้าไปช่วยเสริมศักยภาพของเด็ก ซึ่งหัวใจสำคัญของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ คือความเข้าใจ และทักษะด้านการสื่อสาร การใช้ภาษาสื่อสารกับคนอื่น การฟัง การพูดสื่อความหมาย อยากบอกพ่อแม่ให้เข้าใจ จะมาคิดเพียงว่าตัวเองอายคงไม่ได้

ถ้าลูกเป็น"เด็กพิเศษ"จะเรียนที่ไหน?

     “พ่อแม่ควรรู้จักและเข้าใจลูกตัวเองให้มากที่สุดและยอมรับตัวตนของลูกให้ได้อย่าปิดกั้นเขาด้วยความอายของพ่อแม่เปิดใจ ส่งเสริมพัฒนาทักษะตามความสามารถของเขา ให้พวกเขาได้เรียนรู้ ปรับตัวเข้ากับสังคม ซึ่งระบบการเรียนรู้ การมีครูการศึกษาพิเศษ จะมีแผนในการพัฒนาเด็กแต่ละคน เพราะเด็กกลุ่มนี้ไม่ใช่ไม่มีความสามารถ บางคนเก่งคณิตศาสตร์ บางคนเก่งภาษา เพียงแต่ต้องค้นหาและส่งเสริมพัฒนาศักยภาพความถนัดของพวกเขา”ผอ.โรงเรียนละอออุทิศ มสด.กล่าวทิ้งท้าย


เปิดอ่าน