royal coronation
วันที่ 20 กันยายน 2562
ข่าวในพระราชสำนัก

ถวายภัตตาหารสงฆ์อาพาธ-เลี้ยงเด็กสถานสงเคราะห์

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 - 10:27 น.
เลี้ยงอาหาร,วันเฉลิม,ราชินี
Shares :

โปรดเกล้าฯให้หน่วยราชการในพระองค์ เชิญภัตตาหารไปถวายแด่พระสงฆ์ที่อาพาธ- เด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์ 7 แห่ง 

 

3 มิถุนายน 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยพระสงฆ์ที่อาพาธ และทรงให้ความสำคัญต่อสุขภาพอนามัยและโภชนาการที่ดีของผู้สูงอายุ เด็ก และเยาวชน  

 

การนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ เชิญภัตตาหารไปถวายแด่พระสงฆ์ที่อาพาธ ณ โรงพยาบาลสงฆ์ และเชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่ผู้ป่วยจิตเวช คนไร้ที่พึ่ง เด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์ต่างๆ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2562 จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ นายจิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์เป็นประธาน เชิญอาหารพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์ จำนวน 202 รูป  ณ โรงพยาบาลสงฆ์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร, คุณจันทนี ธนรักษ์ เป็นประธาน เชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่ผู้ป่วยจิตเวชจำนวน 548 คน  ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง)อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 

 

พลอากาศตรี จักรพงษ์ หอมไกรลาศ เป็นประธาน เชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่คนไร้ที่พึ่ง จำนวน 500 คน  ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี, นายไพศาล  ล้อมทอง เป็นประธาน เชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่เด็กและเยาวชน จำนวน 80 คน  ณ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี, ท่านผู้หญิง บุตรี วีระไวทยะ เป็นประธาน เชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่เด็กและเยาวชน จำนวน 400 คน  ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

 

ท่านผู้หญิง สุภรภ์เพ็ญ หลวงเทพนิมิต เป็นประธาน เชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่เด็ก จำนวน 400 คน  ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร, นางพรจันทร์ นุกูลประดิษฐ์เป็นประธาน เชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่ข้าราชบริพารผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ข้าราชบริพารผู้สูงอายุ สำนักพระราชวัง หมู่บ้านมหามงคล เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

 

 

โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุฯ ขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2538 เพื่อเป็นสถานที่สำหรับดูแลข้าราชบริพารผู้สูงอายุที่ถวายงานรับใช้ เมื่อเกษียณราชการแล้วจะได้เป็นที่พักอาศัย และเป็นสวัสดิการ ในการดูแลข้าราชบริพารให้สามารถดำรงชีพได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข ปัจจุบันมีข้าราชบริพารผู้สูงอายุ จำนวน 21 คน ชาย 4 คน หญิง 17 คน และพลอากาศตรี ธวัชชัย ศรีแก้ว เป็นประธาน เชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่เด็กและเยาวชน จำนวน 220 คน  ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 

ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธาณของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการบำรุงสุขแก่พสกนิกร รวมทั้ง พระสงฆ์ที่อาพาธ ผู้ทุพพลภาพ เด็ก เยาวชน และคนไร้ที่พึ่ง ในสถานสงเคราะห์เหล่านี้ ได้รับประทานอาหารที่ดี มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมตามวัย เพื่อให้มีสภาพร่างกายที่แข็งแรง มีจิตใจที่แจ่มใสต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

 

 

 

Shares :

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ