royal coronation
วันที่ 20 กันยายน 2562
ข่าวในพระราชสำนัก

ร.10 พระราชทานชื่อใหม่ "จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร."

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 - 13:23 น.
จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร,จิตอาสาพระราชทาน,ในหลวง,พระราชทานชื่อ,ร10,ภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์
Shares :

โปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อจิตอาสาและภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาใหม่ พร้อมลงพระปรมาภิไธย

 

                เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 สำนักพระราชวัง ออกประกาศ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อของจิตอาสา และภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาใหม่ ใจความว่า

 

                เลขาธิการพระราชวัง รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมให้ประกาศ ให้ทราบโดยทั่วกันว่า ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดโครงการ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อของจิตอาสาและภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาพระราชทาน เพื่อพระราชทานกำลังใจแก่ประชาชนทุกคนที่มีจิตอันเป็นกุศลในการทำความดีเพื่อส่วนรวมและประเทศชาติ นั้น

                ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อของจิตอาสาและภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาใหม่ เพื่อทดแทนชื่อของจิตอาสาและภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาที่ได้พระราชทานไว้แต่เดิม เพื่อเชิญไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับจิตอาสาพระราชทาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

                1.พระราชทานชื่อจิตอาสา ว่า “จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.”

                2. ให้ใช้ชื่อและภาพการ์ตูนจิตอาสาใหม่ ในกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับจิตอาสาพระราชทานและในการจัดทำสิ่งของพระราชทานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตามรูปแบบและรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

                ทั้งนี้ สิ่งของพระราชทานที่มีภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาเดิมยังคงใช้ได้ควบคู่กันไปไม่ได้ยกเลิก จนกว่าสิ่งของพระราชทานฯเดิม จะชำรุดหรือเสื่อมสภาพ ใช้ปฏิบัติภารกิจไม่ได้แล้ว

                ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
                สำนักพระราชวัง
                1 มิถุนายน

 

 

 

 

 

Shares :

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ