สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดศูนย์เรียนรู้การเกษตร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเก็บผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช

สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดศูนย์เรียนรู้การเกษตร

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเก็บผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช ที่บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัด สร้างขึ้นเพื่อขยายพื้นที่เก็บผลิตภัณฑ์ ของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ วิจัย โดยการนำเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรสมัยใหม่มาค้นคว้า ปรับปรุง และพัฒนาพันธุ์พืช ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี พิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เฝ้าฯ รับเสด็จ และกราบบังคมทูลรายงาน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ประชาชนในพื้นที่ คณะทำงานและผู้สนับสนุนโครงการก่อสร้างโรงเก็บผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรฯ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ

สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดศูนย์เรียนรู้การเกษตร

สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดศูนย์เรียนรู้การเกษตร

พิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา เฝ้าฯ รับเสด็จ

      ในการนี้ ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก ทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างโรงเก็บผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช รวมทั้งผลการดำเนินงานของโรงงานหลวงฯ และพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงฯ 

สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดศูนย์เรียนรู้การเกษตร

     หลังจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานของที่ระลึกแก่คณะทำงานและผู้สนับสนุนโครงการก่อสร้างโรงเก็บผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรฯ พระราชทานใบรับรองแหล่งผลิตพืช ตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) แก่ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอร์รี่ของกลุ่มเกษตรกรทำสวนโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อนทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย “โรงเก็บผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช” จากนั้นทอดพระเนตรภายในอาคารทั้งสองแห่ง ทรงปลูกต้นกัลปพฤกษ์ และฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะทำงาน พนักงานบริษัทฯ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์และเกษตรกรผู้ส่งผลผลิตให้โรงงานหลวงฯ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ

สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดศูนย์เรียนรู้การเกษตร

 ​สรภัส สุตเธียรกุล-กำธร ศิลาอ่อน

สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดศูนย์เรียนรู้การเกษตร

เดวิส เล้า-ปิยะ รอดมณี

สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดศูนย์เรียนรู้การเกษตร

สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดศูนย์เรียนรู้การเกษตร